Prázdna kontrolórska stolička by sa mala obsadiť koncom apríla

3 9

Po necelých piatich rokoch je stolička hlavného kontrolóra v Púchove prázdna. Poslanci na svojom februárovom zasadnutí výraznou väčšinou hlasov odvolali z funkcie Miroslava Jurčiho, ktorý funkciu hlavného kontrolóra vykonával od 1. júna 2012. Stal sa tak v poradí siedmym odvolaným vedúcim zamestnancom za čosi viac ako dvojročnej éry primátora Rastislava Heneka. Ten, podobne ako v predošlých prípadoch, nezaradil odvolanie do oznámeného programu, ale nechal ho poslaneckým hlasovaním doplniť na poslednú chvíľu. Úlohu navrhovateľa už tradične na seba prevzal poslanec Daniel Lako.

Ten činnosť hlavného kontrolóra už raz kritizoval – bolo to vlani v júni, kedy v neprítomnosti Miroslava Jurčiho, ktorý bol v tom čase práceneschopný, navrhol stiahnuť z rokovania Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2016 s tým, aby bol dopracovaný podľa požiadaviek poslancov a konateľov mestských spoločností. Uviedol, že on sám má minimálne tri návrhy na kontrolu a vyzval poslancov, aby mu zaslali aj tie svoje. Paradoxne práve pri schvaľovaní Lakovho návrhu na stiahnutie materiálu z rokovania došlo k porušeniu rokovacieho poriadku, keď 9 pozitívnych hlasov z 18 prítomných bolo primátorom Rastislavom Henekom vyhodnotených ako nadpolovičná väčšina. Chyba sa potom naprávala až o niekoľko hodín neskôr, keď aj primátor pochopil, že so zákonom sa neoplatí hazardovať.

Pri návrhu na odvolanie Miroslava Jurčiho z funkcie označil Daniel Lako výkon jeho činnosti za nulový: „My sme sa ako poslanci niekoľko dní venovali tejto problematike, pretože vidíme, čo sa deje v meste, výkon kontrolnej činnosti v meste a mestských spoločnostiach je nulový. Keď si pozriete napríklad protokol NKÚ k mestskému bytovému podniku, tak je tam jedna krásna veta, ktorú na výzvu kontrolórov NKÚ napísal pán Jurči: Od roku 2012 do roku 2014 som nekontroloval MsBP. Mal tam jednu kontrolu ohľadne informačného zákona. Skutočne sme sa niekoľko dní nielen v poslaneckom klube zaoberali touto problematikou, ale hlavne tým, čo bude ďalej, pretože pokiaľ budeme mať hlavného kontrolóra, ktorý je pravdepodobne opäť dlhodobo chorý, výkon kontroly spočíva na nás. Nás volili ľudia a pokiaľ tu nie je hlavný kontrolór, výkon kontroly musíme prevziať my, aj keď na to nemáme vzdelanie, skúsenosti a hlavne právnu subjektivitu. My sa zodpovedáme občanom za to, ako funguje mesto.“

Dôvody na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie bližšie ozrejmil právny zástupca Mesta Púchov Anton Školek. Ten na začiatku uviedol, že celú záležitosť prediskutoval aj priamo s Miroslavom Jurčim: „Pretože ja mám povahu takú, akú mám, považoval som za potrebné túto otázku prediskutovať priamo s ním. Bol som za ním minulý týždeň v pondelok (13. február, pozn. red.), ja som mu povedal výhrady, ktoré ako právny zástupca mesta vidím v tom, že porušuje zákon o obecnom zriadení, zákonník práce a zákon o výkone práce vo verejnom záujme. Dohodli sme sa, že tieto moje stanoviská si prehodnotí a do stredy mi dá stanovisko. To stanovisko malo byť asi takého charakteru, že sa vzdá funkcie hlavného kontrolóra. V stredu mi telefonicky oznámil, aby som vzdanie sa pripravil a že to podpíše. Keď som za ním prišiel opätovne, jeho odpoveď bola, že to nepodpíše. Z toho dôvodu som sa začal ako právny zástupca mesta začal zaoberať možnosťami odvolania hlavného kontrolóra z funkcie.

Zákon o obecnom zriadení definuje tri dôvody na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie: opakované alebo zvlášť hrubé porušenie povinností zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca, hrubé alebo opakované zanedbávanie povinností hlavného kontrolóra a prípadné uvádzanie nepravdivých údajov v čestnom vyhlásení.

Prišiel som na skutočnosti, ktoré sa udiali po jeho nástupe do zamestnania po návrate z práceneschopnosti – dňa 15. 2. 2017 hlavný kontrolór nebol v práci a nasledujúci deň 16. 2. dal do knihy došlej pošty žiadanku o dovolenku. O dovolenku sa žiada deň vopred. Ten istý deň 16. 2. dal žiadanku o dovolenku na 17. 2. a túto dovolenku mu nikto neschválil, napriek tomu na ňu nastúpil. V zmysle zákona o výkone práce vo verejnom záujme a Zákonníka práce je takéto porušenie pracovnej disciplíny porušením zvlášť hrubým spôsobom, za čo je možné ukončiť pracovný pomer okamžite,“ skonštatoval Anton Školek.

Priťažujúcimi skutočnosťami sú podľa Antona Školeka aj záznamy z dochádzky hlavného kontrolóra na pracovisko v prvom polroku 2016 a využívanie služobného mobilného telefónu počas jeho práceneschopnosti.

Poslanca Miroslava Kubičára zaujímalo, či bol hlavný kontrolór na porušovanie pracovnej disciplíny písomne upozornený: „Zdá sa mi, že ukončiť jeho funkčné obdobie tým, že nebol dva dni na pracovisku s tým, že odovzdal dovolenkový lístok, nie je dostatočný dôvod. V zmysle Zákonníka práce to znie možno hrôzostrašne, ale možno je to dôvod na písomné upozornenie, ale to si väčšinou zamestnávateľ dokáže vyriešiť dohovorom.

Anton Školek to označil za právne irelevantné: „Podľa zákonníka práce ak dôjde k porušeniu pracovnej disciplíny, môže s ním byť ukončený pracovný pomer buď výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru do dvoch mesiacov, odkedy sa zamestnávateľ o tom porušení dozvedel.“ Ku Kubičárovej otázke sa vyjadrila prednostka mestského úradu Eva Kvocerová s tým, že Miroslav Jurči bol písomne upozornený 1. apríla 2015.

Na pretras sa dostal aj incident medzi primátorom Rastislavom Henekom a hlavným kontrolórom Miroslavom Jurčim počas zasadnutia mestskej rady 1. februára 2017. „Podľa mňa bezprecedentným, neospravedlniteľným a pravdepodobne aj nezákonným spôsobom pán primátor vyhodil hlavného kontrolóra z mestskej rady s veľmi vágnym odôvodnením, že hrubo porušuje pracovnú disciplínu a teda si nepraje, aby bol na mestskej rade,“ skonštatoval poslanec Miroslav Kubičár, ktorý ako jeden z piatich členov mestskej rady bol svedkom tejto udalosti.

Možno tá absencia v dňoch 15. – 16. februára pramení len zo vzájomnej osobnej nevraživosti, ktorá takýmto spôsobom medzi primátorom a hlavným kontrolórom vznikla. Nerobí sa to, aby sa hlavný kontrolór vyhadzoval z legitímnej mestskej rady za prítomnosti všetkých jej členov.

Primátor Rastislav Henek vo svojej reakcii upozornil, že hlavného kontrolóra nevyhodil, iba mu slušne povedal, že sa mestskej rady nemusí zúčastniť: „Začíname vždy o trinástej hodine. Hlavný kontrolór prišiel minimálne 20 minút po otvorení mestskej rady a ja som si dnes ráno ešte odkrokoval vzdialenosť z jeho kancelárie do zasadačky mestskej rady a je to 22 krokov. Čiže naozaj som mu v tej chvíli poďakoval za účasť a slušne som mu povedal, že už nemusí byť na mestskej rade.

Henekovo vysvetlenie označil Miroslav Kubičár za hru so slovíčkami: „Jasne ste mu povedali, že mestská rada nebude pokračovať, pokiaľ neodíde. Čiže ste ho vyhodili – to sa inými slovami nedá povedať.

Do diskusie sa zapojil aj poslanec Lukáš Ranik, ktorý svoj príspevok začal zmienkou o už tradičnej mailovej komunikácii zo strany Pavla Crkoňa: „Stáva sa pravidlom, že 48 hodín pred konaním zastupiteľstva nám bývalý kandidát na primátora pošle nejaký list s materiálom alebo prosbou. Tentoraz sa to zopakovalo a rozprával o hlavnom kontrolórovi a neviemakých bludoch. Ale zaujal ma jeden materiál, ktorý zaslal – odkaz na internetovú stránku mesta Martin, kde existuje samostatná kolonka s názvom materiály a stanoviská hlavného kontrolóra. Na našej stránke to nie je dlhodobo a bol som milo prekvapený – za obdobie 2016 a 2017 hlavný kontrolór v Martine predložil 28 správ a stanovísk. U nás asi žiadne. Mne to tiež otvorilo oči, ako by mala vyzerať
práca hlavného kontrolóra.

Miroslav Jurči sa februárového rokovania mestského zastupiteľstva nezúčastnil z dôvodu práceneschopnosti. Jeho stručný pohľad na celú záležitosť vám však prinášame v samostatnom článku. Odvolávaný bol teda v neprítomnosti, pričom z osemnástich prítomných poslancov (absentoval Rudolf Marman) hlasovali štrnásti za jeho predčasný odchod z funkcie, trojica Jarmila Andreánska – Peter Bílik – Hedviga Šulcová sa hlasovania zdržala a Miroslav Kubičár hlasoval proti odvolaniu.

Voľba nového hlavného kontrolóra Mesta Púchov by sa mala konať v druhej polovici apríla. Zákon o obecnom zriadení totiž hovorí, že v prípade predčasného skončenia funkcie vyhlási mestské zastupiteľstvo nové voľby tak, aby sa konali najneskôr do 60 dní odo dňa skončenia výkonu funkcie hlavného kontrolóra. Zároveň však mestské zastupiteľstvo musí dodržať lehotu 40 dní medzi vyhlásením voľby a samotnou voľbou. Už v najbližších dvoch týždňoch tak bude musieť mimo plánu zasadnúť mestské zastupiteľstvo a rozhodnúť o termíne a podmienkach voľby.

Podľa zákona je kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie. Lákadlom pre prípadných záujemcov môže byť zaujímavé finančné ohodnotenie výkonu tejto funkcie, keďže plat hlavného kontrolóra – podobne ako v prípade primátora, resp. starostu – sa pravidelne valorizuje zvyšovaním priemernej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve. Minulý rok pri priemernej mzde 858 eur mal hlavný kontrolór v Púchove (koeficient 1,96) plat 1682 eur.

Rado Varga

Diskusia: 3
 1. prados hovorí

  žeby M. K. ?

 2. dano docar hovorí

  Prestal som pozerat zaznami zo zasadnutia MsZ-nemam na to jednoducho zaludok.

  1. Feri hovorí

   Ani ja to kocúrkovo nepozerám

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.