Primátor Henek po siedmich mesiacoch opäť viedol rokovanie zastupiteľstva

0 39

Po siedmich mesiacoch sa na stoličku predsedajúceho na rokovaní mestského zastupiteľstva vrátil primátor Rastislav Henek. Naposledy viedol poslanecké rokovanie 28. júna 2017. Len niekoľko hodín pred augustovým rokovaním sa náhle zhoršil jeho zdravotný stav a kvôli nemocničnej hospitalizácii a následnej viac ako štvormesačnej práceneschopnosti viedol nasledujúcich šesť rokovaní mestského zastupiteľstva jeho zástupca Roman Hvizdák. V rokovacej sále strávili poslanci len hodinku a ak by si trojica Lukáš Ranik – Daniel Lako – Anton Školek odpustila vopred dohodnuté divadielko ohľadom aktuálnych súdnych sporov, mohli sa poslanci rozísť ešte skôr.

Prvé tohtoročné stretnutie poslaneckého zboru patrilo do kategórie neplánovaných, pôvodne sa totiž mali poslanci zísť 28. februára 2018. Lenže tvorca legislatívneho plánu na rok 2018 Radoslav Machan ako vedúci právno-organizačného oddelenia mestského úradu pozabudol na hraničný termín prijatia VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia.

Do 31. januára totiž musí každé mesto, resp. obec v zmysle zákona oznámiť školám a školským zariadeniam výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok. Nie všetci poslanci boli schopní flexibilne upraviť svoj plánovaný program, a tak na rokovaní chýbali Rudolf Marman, Jarmila Andreánska, Pavel Melišík a Viliam Bršiak. Chýbali však aj viacerí vedúci zamestnanci mestského úradu.

Nechýbala však nová hlavná kontrolórka Marta Kavecká, ktorá okrem kontroly plnenia uznesení predložila poslaneckému zboru aj správu o výsledku finančnej kontroly, ktorú vykonala v závere minulého roka. Skúmala pri nej súlad Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta s platnou legislatívou a rovnako súlad platných zásad nájmu nebytových priestorov a zásad nájmu pozemkov vo vlastníctve mesta s všeobecne platnou legislatívou.

Predložená správa bola vskutku rozsiahla, keďže hlavná kontrolórka odhalila takmer štyri desiatky rôznych nedostatkov. Mesto Púchov sa zaviazalo prijať príslušné opatrenia do 15. marca 2018, čiže sa dá v blízkom čase očakávať novelizácia všetkých troch spomínaných právnych noriem.

Potom už prišiel na rad hlavný bod programu, ktorým bolo prijatie VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia. Pri neúčasti vedúcej oddelenia a sociálnych vecí Renáty Holákovej vysvetlila dôvody prijatia nového nariadenia poslankyňa Irena Kováčiková: „Pravidelne každý rok sa stretávame s návrhom tohto VZN, tentoraz je to úplne nové nariadenie, ktorým obec v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve musí v lehote do 31. januára oznámiť školám a školským zariadeniam výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok. Najdôležitejšia z celého VZN je výška dotácie, kde je presne stanovený koeficient. Výška rozpočtu sa pre jednotlivé školské zariadenia vypočítava ako súčin koeficientu a počtom detí, ktoré škola vykáže k 15. septembru 2017. Legislatívnou zmenou sa tentoraz bližšie špecifikuje zdroj finančných prostriedkov, z ktorého sa financujú neštátne školy a školské zariadenia a táto legislatívna zmena ukladá, že koeficient sa môže vypočítavať len z finančných prostriedkov poukázaných Mestu Púchov,“ priblížila svojim kolegom návrh nového nariadenia Irena Kováčiková.

VÝŠKA ROČNÉHO PRÍSPEVKU NA DIEŤA V MATERSKEJ ŠKOLE

MŠ 1. MÁJA 2 401,03 €
MŠ CHMELINEC 2 058,14 €
MŠ MLÁDEŽNÍCKA 2 175,62 €
MŠ NOSICE 2 479,27 €
MŠ POŽIARNA 1291 2 341,70 €
MŠ POŽIARNA 1292 2 326,12 €
MŠ SLOVANSKÁ 2 301,11 €
SMŠ ŠPORTOVČEK 2 021,86 €

 

Ročné príspevky pre deti v materských školách sa oproti vlaňajšku zvýšili. Priemerný ročný príspevok na dieťa v materskej škole sa zvýšil z 2208,99 na 2297,57 eur. Najvyšší príspevok bude pritom poskytnutý MŠ Nosice (2479,27 eur na dieťa), najnižší MŠ Chmelinec (2058,14 eur na dieťa). Na určenie výšky príspevku čakali aj v Súkromnej materskej škole Športovček, ktorá má totiž zo zákona nárok na 88 percent príspevku určeného pre mestskú materskú školu. Po novom tak dostane príspevok 2021,86 eur na dieťa, zatiaľ čo vlani to bolo 1943,91 eur.

Zvýšili sa aj ročné príspevky na žiaka v školských kluboch pri základných školách, ale naopak k zníženiu došlo pri ročných príspevkov na potencionálnych stravníkov v školských jedálňach, kde vlani bol schválený priemerný príspevok vo výške 184,78 eur a pre tento rok to je už len 151,49 eur. K výraznej zmene došlo aj pri financovaní Centra voľného času. Vlani bol ročný príspevok na jedného člena CVČ schválený vo výške 359,15 eur a pre rok 2018 je to už len 92,58 eur. Adekvátne k tomu sa znížil aj príspevok pre deti v Súkromnom CVČ z 309,29 eur na 81,47 eur.

Hlavná kontrolórka Marta Kavecká vykonala kontrolu súladu zásad o hospodárení mesta, zásad o nájme nebytových priestorov a pozemkov s všeobecne platnými právnymi predpismi a našla takmer 40 nedostatkov

Na základe schváleného nariadenia došlo aj ku kozmetickým úpravám v rozpočte na rok 2018. Už výraznejšiu zmenu schválili poslanci pri čerpaní rezervného fondu. „Ide o presun už schválených akcií z minulého roka, ktoré neboli buď vôbec realizované alebo boli realizované len čiastočne a budú sa dokončovať tento rok. Je to v celkovej sume 245 993,81 eur. Ide o schválené čerpanie rezervného fondu z minulého roku, ktoré preklápame do nového roku,“ vysvetlila rozpočtovú transakciu pred jej schválením vedúca ekonomického oddelenia mestského úradu Lucia Pružinská.

Viac ako polovicu spomínanej sumy tvoria financie určené na rekonštrukciu chodníka na železničnú stanicu a ďalej smerom na Kolonku, z ktorej stavbári stihli na sklonku minulého roka urobiť len štvrtinu. Zvyšné investičné akcie sa nevykonali vôbec a ide o relaxačnú zónu na Štefánikovej ulici za 27 tisíc eur, rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v Horných Kočkovciach za 33 500 eur, výmenu okien a opravu fasády na hasičskej zbrojnici v Púchove za 35 tisíc eur, rozšírenie komunikácie pre chodcov z podjazdu na Spojovej ulici za 13 750 eur a projektovú dokumentáciu na vybudovanie nového chodníka za Komenského ulici za 3 000 eur.

Na záver rokovania poslanci vyslovili súhlas na výkon inej zárobkovej činnosti pre hlavnú kontrolórku Martu Kaveckú. Tá v decembri minulého roka bola vedením Trenčianskeho samosprávneho kraja oslovená s možnosťou vykonávania funkcie člena Výboru pre audit.

Podľa Marty Kaveckej je to pozícia zaujímavá najmä z dôvodu možnosti získania profesionálnych skúseností, ktoré môže využiť aj pri výkone práce hlavnej kontrolórky. Keďže za prácu vo Výbore pre audit je vyplácaná hodinová odmena, potrebovala k možnému členstvu v ňom súhlas poslaneckého zboru. Na otázku poslanca Petra Bílika, či členstvo vo výbore neovplyvní jej prácu kontrolórky, Marta Kavecká skonštatovala, že sa mu bude venovať v mimopracovnom čase.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.