Púchovský okres patrí v kraji k najmladším

0 76
Podiel poproduktívneho obyvateľstva v kraji opäť stúpol

Demografický vývoj Trenčianskeho kraja nám už dlhodobo poukazuje na nepriaznivé výsledky v demografickom vývoji. K 31. 12. 2017 žilo v Trenčianskom kraji 79 961 detí vo veku 0 – 14 rokov, 407 024 osôb vo veku 15 – 64 rokov a vo veku 65 a viac rokov 100 379 osôb. Podiel detí vo veku 0 – 14 rokov tvoril 13,6 %.

Je potešujúce, že už tretím rokom sme zaznamenali nárast v tejto vekovej kategórii a po siedmich rokoch nie sme krajom s najnižším podielom detskej zložky v SR. Najväčší podiel predstavovali 15 – 64 roční so 69,3 % a medziročne ich podiel klesol o 0,8 percentuálneho bodu. Osoby v poproduktívnom veku tvorili 17,1 %, čo bol najvyšší podiel spomedzi všetkých krajov SR a zároveň bolo 0,6 percentuálneho bodu vyšší ako v roku 2016.

Trenčiansky kraj s najvyšším indexom starnutia na Slovensku

Pomer generácie prarodičov a generácie detí (index starnutia) sa medziročne zvýšil zo 123 na 126 osôb (na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku pripadlo 126 osôb vo veku 65 a viac rokov). Index starnutia v SR bol 99. Výrazné rozdiely v indexe starnutia sme zaznamenali medzi mužskou a ženskou populáciou. U mužov prevládala detská zložka, na 100 chlapcov pripadlo 99 mužov vo veku 65 rokov a viac. U žien bola situácia opačná, na 100 dievčat pripadlo 153 žien vo veku 65 rokov a viac.

Okres s najvyšším indexom starnutia v SR bol okres Myjava

V roku 2017 bola v Trenčianskom kraji zaznamenaná najvyššia hodnota indexu starnutia medzi okresmi na Slovensku. Bol to opäť okres Myjava, kde pripadlo 157 obyvateľov 65 a viac ročných na 100 obyvateľov vo veku 0 – 14 rokov. Oproti roku 2016 sa v tomto okrese zvýšil index starnutia až o 5 percentuálnych bodov.

Po okrese Myjava nasledovali okresy Partizánske 142, Prievidza 134, Nové Mesto nad Váhom 131, Trenčín 124, Ilava 117, Bánovce nad Bebravou 114 a okres Púchov 112 obyvateľov 65 a viac ročných na 100 obyvateľov vo veku 0 – 14. Najpriaznivejší pomer bol v okrese Považská Bystrica, 107 obyvateľov 65 a viac ročných na 100 obyvateľov vo vekovej skupine 0 – 14 ročných.

Okres Myjava s najvyšším priemerným vekom na Slovensku

Priemerný vek obyvateľov Trenčianskeho kraja zhodne s priemerným vekom obyvateľov v Nitrianskom kraji dosiahol hodnotu 42,2 roka a bol najvyšší medzi krajmi Slovenska. Na úrovni okresov kraja, v roku 2017 aj medzi okresmi SR, mal najvyšší priemerný vek okres Myjava 43,9 roka. V okresoch Partizánske, Prievidza a Nové Mesto nad Váhom dosiahol priemerný vek 43 rokov, v okresoch Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou 42 rokov a najnižší priemerný vek mali obyvatelia okresu Púchov a Považská Bystrica 41 rokov.

Ing. Pavol Arpáš, riaditeľ Pracoviska ŠÚ SR v Trenčíne

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.