Rezervný fond sa s blížiacimi voľbami pomaly vyprázdňuje

0 10

Púchovskí poslanci majú za sebou v poradí štvrté rokovanie mestského zastupiteľstva. Do poslednej chvíle sa nevedelo, kde poslanci zasadnú, keďže primátor Rastislav Henek zabudol na pozvánke uviesť, kde sa rokovanie bude konať. Nakoniec jeho asistent Marián Ondrička e-mailovým „obežníkom“ oznámil poslancom, aby sa dostavili do divadla, kde v utorok 24. apríla strávili viac ako päť hodín. Pôvodne štrnásťbodový program bol už obligátne rozšírený, tentoraz o návrh na zosúladenie vkladov mesta do obchodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o..

Úvod rokovania patril hlavnej kontrolórke Marte Kaveckej, ktorá okrem kontroly plnenia uznesení predložila poslancom aj správu o finančnej kontrole evidencie, zatrieďovania a odpisovania dlhodobého hmotného majetku na mestskom úrade. Pri kontrole odhalila viacero nedostatkov aj s návrhom na riešenie. Poslanec Pavel Melišík v tejto súvislosti požadoval rozšírenie navrhovaného uznesenia o úlohu pre primátora vypracovať časový harmonogram riešení na odstránenie nedostatkov. Tu sa však stretol s nepochopením nielen u primátora a pracovníkov mestského úradu, ale aj medzi poslancami, z ktorých len siedmi boli ochotní podporiť jeho aktivitu.

Rovnako pochodil aj poslanec Rudolf Marman, ktorý zasa chcel požiadať hlavnú kontrolórku o vykonanie komparatívnej kontroly zameranej na výdavky za právne služby v rokoch 2012 – 2014 pre advokáta Pavla Loduhu a v rokoch 2015 – 2017 pre advokáta Antona Školeka. S tvrdením, že takýto návrh do tohto bodu rokovania nepatrí, odporučil primátor Rastislav Henek poslanca Marmana do záverečného interpelačného bodu, kde mu však tento návrh uznesenia odmietol nechať schváliť, keďže podľa jeho interpretácie poslanci v diskusii nemôžu predkladať vlastné návrhy uznesení. Závery kontroly vyústili do návrhu predsedu ekonomickej komisie na zosúladenie vkladov mesta do obchodnej spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.

Zistenia hlavnej kontrolórky Marty Kaveckej z predchádzajúcej kontroly zasa boli dôvodom na novelu Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Púchov. Do nových zásad boli už zapracované aj zásady stanovenia cien nájmov nebytových priestorov a pozemkov, a tak namiesto troch dokumentov bude mať Mesto Púchov iba jeden. Poslanec Miroslav Kubičár prišiel s tromi návrhmi zmien, ale akceptoval námietky svojich kolegov, že na ne nie sú pripravení a predloží ich až na ďalšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Hlasovalo sa len o návrhu poslankyni Hedvigy Šulcovej, ktorej nový odstavec o možnosti udelenia 25-percentnej, resp. 50-percentnej zľavy pre nájomný priestor, o ktorý nie je záujem tri, resp. šesť mesiacov, zaváňal korupciou. Pri hlasovaní ju však podporila len jej kolegyňa Jarmila Andreánska.

Podobne ako v marci, aj tentoraz poslanci rozhodovali o rozdelení rezervného fondu, resp. fondu bežných výdavkov, ktorý sa naplnil z hospodárskeho prebytku za rok 2017. Z rezervného fondu bolo uvoľnených 276 200 eur a hoci primátor Rastislav Henek najprv avizoval, že nimi budú pokryté predovšetkým požiadavky poslancov z centra mesta, až viac ako tretina financií (97 000 eur) ide na re- konštrukciu Kukučínovej ulice v Horných Kočkovciach. Pritom už v marci na túto investičnú akciu poslanci schválili 150 000 eur. V centre mesta tak budú najväčšími investíciami – za 20 000 eur – oprava časti chodníka na Štefánikovej ulici, vybudovanie desiatich parkovacích miest v lokalite Za cintorínom a oprava niektorých chodníkov na Sedlišti.

Po dvoch mesiacoch sa poslanecký zbor vrátil k problematike ukladania optických káblov. Vo februári boli schválené podmienky udelenia súhlasu pre spoločnosti Slovak Telekom a Orange v centrálnej časti mesta. Identické podmienky teraz poslanci schválili pre spoločnosť Slovak Telekom, ktorá má záujem o rozšírenie optickej siete v Nových Nosiciach a v miestnej časti Vieska-Bezdedov. Vzápätí poslanci dali zelenú predloženiu žiadosti o poskytnutie dotácie z ministerstva školstva na rekonštrukciu cvičebného priestoru v telocvični ZŠ s MŠ Slovanská. Radnica sa bude uchádzať o dotáciu v celkovej sume výdavkov 43 266,50 eur, pričom zároveň bolo schválené spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov vo výške 4 500 eur.

Vlnu emócií potom priniesla správa o činnosti mestských spoločností a mestského úradu, kde sa najväčšmi hovorilo o prvostupňovom rozsudku v kauze MŠK Púchov vs. Katarína Bradáčová. Mestský právnik Anton Školek sa namiesto uznania prehry snažil poslancov oklamať tvrdením, že v prípade právoplatnosti rozsudku bude súdne trovy namiesto spoločnosti MŠK Púchov znášať Najvyšší kontrolný úrad. Vedenie NKÚ takúto interpretáciu dôrazne odmietlo, keďže nemá žiadnu oporu v legislatíve. Bližšie sa tejto téme venuje v samostatnom článku.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.