Splnil si Váš správca povinnosť predložiť plán opráv na nasledujúci rok?

0 50

Úlohou každej správcovskej spoločnosti je v spolupráci s vlastníkmi zabezpečovať plynulý chod
spravovanej nehnuteľnosti. Plán opráv na nasledujúci rok je podľa § 8b ods. 2 písm. g) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (ďalej len „BytZ“): „vypracovať a každoročne do 30. novembra vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome predložiť plán opráv na nasledujúci kalendárny rok, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok“.

Podkladom pre správne vypracovanie plánu opráv na nasledujúci rok by mala byť dostatočná znalosť správcu o technickom stave domu, jeho spoločných častí a spoločných zariadení, ako aj o finančných možnostiach vlastníkov zohľadnená v mesačnej tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Pri vypracovaní plánu opráv môže správca spolupracovať so zástupcom vlastníkov, aby boli správne odhadnuté predpokladané náklady na údržbu, prípadne rekonštrukciu alebo modernizáciu bytového domu. Je dôležité spomenúť, že do plánu opráv nepatria revízie a odborné prehliadky technických vyhradených zariadení. Správca pri tvorbe plánu opráv nie je viazaný žiadnym zákonným predpisom, nakoľko to, čo má byť obsahom takéhoto plánu, nie je v súčasnosti nikde zadefinované. Z tohto dôvodu správcovia plánu opráv neprikladajú veľkú dôležitosť. Výbornou pomôckou pri tvorbe plánu opráv môže byť pre správcu Technicko-odborný audit bytového domu (TOA). Pomocou ktorého, správca vie efektnejšie určiť potrebné práce a nutné opravy bytového domu.

Netreba zabudnúť na fakt, že plán opráv navrhnutý správcom, nie je pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome záväzný, nakoľko správca môže navrhnúť na schôdzi vlastníkov hlasovať o jeho návrhoch v pláne opráv, avšak každý správca musí mať na zreteli, že musí postupovať podľa ust. § 14 b BytZ.

V súlade s ust. § 8a ods. 4 BytZ správca nemá nárok na platby za správu, ak nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome do 30. novembra bežného roka plán opráv na nasledujúci kalendárny rok. Ak teda správca včas nepredloží plán opráv na nasledujúci rok, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome majú právo týmto spôsobom sankcionovať správcu.

Zdroj ZLSBD
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.