TSK vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/ Gymnázia Púchov

0 38

T r e n č i a n s k y  s a m o s p r á v n y  k r a j

vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/
Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
so sídlom Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov


Uchádzač o miesto riaditeľa/ky/ školy musí:

a/ spĺňať osobnostné a morálne predpoklady na požadované miesto,
b/ spĺňať  predpoklady podľa § 3 ods. 5 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov   a zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalšom len „zákon“):

 • spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca,
 • spĺňať podmienky zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou,
 • mať najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti,
 • byť zdravotne spôsobilý,
 • byť bezúhonný,
 • ovládať štátny jazyk.

Zoznam dokladov, ktoré musí uchádzač priložiť k žiadosti o účasť na výberovom konaní:

 • doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • doklad o vykonaní prvej atestácie (§ 59 a § 90 ods. 1 písm. a) zákona),
 • doklad o absolvovaní funkčného vzdelávania, len v prípade absolvovania funkčného vzdelávania alebo funkčného inovačného vzdelávania (§ 89 zákona),
 • osobný dotazník,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • na účel preukázania bezúhonnosti poskytne uchádzač čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • návrh koncepcie rozvoja školy v rozsahu najviac 5 strán,
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej činnosti.

Žiadosť o účasť na výberovom konaní je potrebné zaslať spolu s požadovanými dokladmi (úradne overené fotokópie) na adresu :
Trenčiansky samosprávny kraj
Oddelenie personálneho manažmentu, miezd a krízového riadenia
K dolnej stanici 7282/20A
911 01 Trenčín.

Obálku označiť v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – výberové konanie – riaditeľ/ka/ Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov“.

Dátum uzávierky prijímania žiadostí o účasť na výberovom konaní je 10.05.2021. Rozhodujúci je dátum na poštovej pečiatke.

Dátum, miesto a čas výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy.

Dokumenty TU

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.