Vratka za odpad sa nekoná, podporení budú podnikatelia

0 105

Protest prokurátora proti uzneseniu o prerušenej voľbe hlavného kontrolóra nebol jediným bodom pôvodne neplánovaného augustového rokovania púchovského mestského zastupiteľstva. Poslanci ho využili na novelu VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Púchov, na schválenie dvoch žiadostí o poskytnutie dotácie z ministerstva vnútra, resp. ministerstva školstva, ale aj na schválenie ďalšieho čerpania fondu bežných výdavkov v rezervnom fonde.

Dôvody novelizácie VZN o určení výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach poslancom vysvetlila vedúca oddelenia školstva a sociálnych vecí Mestského úradu v Púchove Renáta Holáková: „Tento dodatok bol urobený preto, aby jednotlivé úhrady za žiaka boli rozdelené na dve základné kategórie, a to podľa toho, či boli odovzdané čestné prehlásenia pre zber údajov k štatistickým výkazom k 15. septembru alebo neboli odovzdané. Na tých žiakov, ktorí uvedené prehlásenia neodovzdali, totiž mesto nedostane od štátu finančné prostriedky. Ďalej boli v súlade so školským zákonom stanovené sumy za prípravné štúdium a za základné štúdium a taktiež delenie na skupinové, individuálne a rozšírené vyučovanie. Samostatnú kategóriu študentov tvoria ešte dospelí študenti v závislosti od toho, či majú alebo nemajú vlastný príjem.

V diskusii prišla s pozmeňovacím návrhom poslankyňa Irena Kováčiková: „Hlavný dôvod prípravy dodatku bola požiadavka zo strany vedenia Základnej umeleckej školy, aby sa vyšpecifikovali niektoré kategórie žiakov. Vedenie školy však nepožadovalo, aby sme menili výšku poplatku pre základné štúdium na ZUŠ. Pôvodné VZN nerozdeľovalo v základnom štúdiu skupinové a individuálne vyučovanie a poplatok bol rovnaký vo výške 6 eur. Teraz je v návrhu základné štúdium rozdelené na skupinové (7 eur) a individuálne (8 eur). Vzhľadom na situáciu, ktorú v meste máme a ktorou sa hrdíme, že máme pozitívne hospodárenie, šetríme v rôznych oblastiach a na druhej strane sa snažíme našim občanom dávať rôzne úľavy, podávam pozmeňovací návrh, aby v individuálnom vyučovaní bol poplatok rovnaký ako v skupinovom – teda 7 eur.

Renáta Holáková ako navrhovateľka namietala, že nemôžu dať rovnakú sadzbu za skupinové vyučovanie a za individuálne vyučovanie, keďže je rozdiel, keď sa učiteľ venuje jednému žiakovi a keď sa venuje v skupine pätnástim žiakom. Navyše pripomenula, že zvýšenie príspevkov od rodičov prispeje k skvalitneniu vyučovacieho procesu v základnej umeleckej škole. Podľa Ireny Kováčikovej však individuálne vyučovanie absolvujú predovšetkým žiaci, ktorí reprezentujú mesto vo svojom voľnom čase.

Ani v doterajšom VZN sme nerobili rozdiely medzi poplatkom za skupinové a individuálne vyučovanie, takže neviem, či je nutné poplatky odstupňovať,“ dodala na margo svojho návrhu Irena Kováčiková. Aj keď sa našlo zopár poslancov, ktorí jej pozmeňovací návrh podporili, k zmene nedošlo a novela VZN bola prijatá v pôvodne navrhovanej podobe. Mesačné rodičovské poplatky pre deti v ZUŠ sa tak zvyšujú o jedno až dve eurá podľa toho, či ide o vyučovanie skupinové alebo individuálne.

Daniel Lako z pozície predsedu ekonomickej komisie predložil poslancom návrh na rozdelenie fondu bežných výdavkov, ktorý bol v apríli vytvorený v rámci rezervného fondu a pôvodne bol naplnený 220 tisícmi eur. Už pri jeho zakladaní z neho poslanci odčerpali 25 400 eur na dve neplánované dotácie a v júni z neho uvoľnili aj ďalšie položky, z nich najväčšou bola dotácia 45 tisíc eur pre mestskú obchodnú spoločnosť MŠK Púchov, s. r. o..

Poslanec Rudolf Marman navrhol, aby voľných 95 tisíc eur vo fonde bežných výdavkov bolo použitých na zníženie poplatku za odpad. So svojou iniciatívou však v poslaneckom zbore neuspel.

Vo fonde bežných výdavkov tak zostalo už len 133 540 eur. Daniel Lako navrhol, aby 25 000 eur bolo uvoľnených na stravovanie pre dôchodcov, 95 000 eur na podporu malého a stredného podnikania a zvyšok ako rezerva pre všeobecné služby. Ako sa ukázalo, na radnici a ani v ekonomickej komisii zatiaľ nemajú vymyslené, akým spôsobom a ktorej skupine podnikateľov by podpora z mestského rozpočtu bola určená.

Chceme koncom roka alebo na jeseň predložiť úpravu zásad o podpore malého a stredného podnikania, aby sme našim podnikateľom výraznejšie pomohli, ako to bolo doteraz a nebude sa to týkať len malých podnikov do 1000 m2. Skutočne to daňové zaťaženie je vysoké, zatiaľ však nie je politická vôľa, aby to daňové zaťaženie išlo nižšie, ale myslím si, že nás to čoskoro tak či tak čaká. Takýmto spôsobom chceme pomôcť aj väčším podnikateľom v Púchove, aby sme im to daňové zaťaženie uľahčili,“ vysvetlil motiváciu na zmenu už existujúceho systému podpory podnikania poslanec Lukáš Ranik.

Poslanec Ján Riško svojho kolegu upozornil, že so zmenou príslušných zásad netreba príliš dlho váhať, pretože v duchu ich znenia sa podnikateľské subjekty, spĺňajúce kritéria poskytnutia podpory, o ňu písomne uchádzajú v termíne do 30. septembra 2017. S úplne iným návrhom, ako použiť voľných 95 tisíc z rezervného fondu bežných výdavkov, však prišla poslankyňa Hedviga Šulcová: „Vzhľadom k tomu, že ide o peniaze usporené z roku 2016 a stále počúvame ako sa darí Technickým službám, že majú nižšie dopravné náklady na vývoz odpadu a aj nižšie úložné ceny, navrhujem, aby sa tieto prostriedky adresným spôsobom vracali občanom.

Šulcovej nápad do pozmeňovacieho návrhu nakoniec pretavil poslanec Rudolf Marman, ktorý navrhol 95 tisíc eur použiť na vrátenie časti už zaplateného poplatku za vývoz komunálneho odpadu pre občanov. Ten totiž aj pre tento rok zostal vo výške 29,20 eur ročne, hoci náklady za vývoz a uloženie odpadu sa po presune skládkovania z Kysúc k Dubnici nad Váhom radikálne znížili. Podľa jeho slov sa tak peniaze dostanú k podstatne širšiemu spektru ľudí ako len k skupine podnikateľov.

Poslanec Daniel Lako vo svojej reakcii naznačil, že aj plánovanú podporu podnikania pocítia v prvom rade zamestnanci: „Ak máme v meste podnikateľov, ktorí zamestnávajú našich občanov a my im vrátime časť nehorázne vysokých daní, je veľký predpoklad – a takto to máme aj na združení podnikateľov prejednané – že tie peniaze oni dajú práve tým našim občanom na konci roku. Doteraz sme podporovali len malých podnikateľov a je prísľub od tých stredných a väčších, že tie peniaze naozaj využijú v prospech svojich zamestnancov.“

Rudolf Marman argumentoval, že ak by to aj tak bolo, tak sa to bude týkať len malej časti obyvateľov Púchova a ním navrhované zníženie poplatku za odpad formou vratky sa týka všetkých Púchovčanov. Na to už Daniel Lako nenašiel odpoveď a na výzvu oprotisediacej Hedvigy Šulcovej ani nebol schopný konkretizovať, ktorých púchovských firiem by sa podpora mala týkať, keď už to údajne predjednal v podnikateľskom združení.

Zato jeho kolega z ekonomickej komisie Lukáš Ranik prišiel so svojským percentuálnym výpočtom nákladov v odpadovom hospodárstve: „Keď si prepočítame náklady na odpad na jedného obyvateľa, tak občan platí 40 percent a mesto dopláca 60 percent, čiže to je obrovská suma. My najprv musíme naučiť Púchovčanov viac separovať a oddeľovať komunálny odpad, aby sme čo najmenej odpadu vyvážali na skládku.

Púchovčania sa musia naučiť separovať, ale pán poslanec Ranik by sa mal naučiť počítať a hlavne neklamať. V tohtoročnom rozpočte sú totiž naplánované náklady v odpadovom hospodárstve na úrovni 1 milión eur, v čom sú zahrnuté nielen náklady na vývoz a úložné, ale aj na separáciu odpadu a nákup nových smetných nádob. Výber poplatku od fyzických a právnických osôb je 700 tisíc eur, čo predstavuje 70 percent pokrytia nákladov a nie 40 percent, ako to uvádza Lukáš Ranik. Keď sme ho následne kontaktovali, čo ho viedlo k šíreniu klamlivej informácie, na otázku nám neodpovedal.

Späť však do rokovacej miestnosti, kde sa po krátkej prestávke a zákulisnej diskusii medzi poslancami začalo najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu Rudolfa Marmana, aby 95 tisíc eur bolo použitých na vratku z vybratého poplatku za komunálny odpad pre občanov. V jeho úsilí ho podporili všetky tri ženy v poslaneckom zbore – Jarmila Andreánska, Irena Kováčiková a Hedviga Šulcová a spolu s nimi aj Milan Trník. Rezolútne proti však vyslovili Daniel Lako, Lukáš Ranik, Peter Žiačik, Pavel Melišík a Ivan Kubiš, a keďže piati poslanci sa hlasovania zdržali, Marmanov návrh neprešiel. Následne už poslanecký zbor väčšinou hlasov schválil pôvodný návrh rozdelenia fondu bežných výdavkov.

Na záver rokovania poslanci dali zelenú dvom žiadostiam o poskytnutie ministerských dotácií. Nový vedúci oddelenia výstavby MsÚ Miroslav Svorada informoval o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva vnútra SR na realizáciu projektu „Požiarna zbrojnica DHZ v Púchove“, kde je možné získať od štátu 30 000 eur, pričom plánované spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov je cca 24 625 eur.

Radnica sa bude uchádzať aj o dotáciu z Ministerstva školstva SR za účelom realizácie projektu „Rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ s MŠ Slovanská“. V tomto prípade je projekt ocenený sumou 43 266,50 eur, pričom dotácia by mala predstavovať 90 percent jeho hodnoty. Vlani sa púchovskej radnici podarilo získať dotačné prostriedky na rekonštrukciu cvičebného priestoru v telocvičniach ZŠ J. A. Komenské- ho a ZŠ Gorazdova.

Rado Varga

Ako sa čerpal fond bežných výdavkov?
Fond bežných výdavkov bol vytvorený v apríli pri schvaľovaní záverečného účtu za rok 2016 a prerozdelení výsledku hospodárenia za vlaňajší rok. Pôvodne v ňom bolo 220 000 eur a v priebehu troch rokovaní mestského zastupiteľstva poslanci rozhodli o jeho rozdelení nasledovne:APRÍL 2017
Dotácia pre OZ Považská veselka – 11 000 EUR
Dotácia na projekt pre Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – 14 400 EURJÚN 2017
Čaj pre seniorov – 10 200 EUR
Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole – 3 200 EUR
Nákup stoličiek – jedáleň ZŠ Mládežnícka – 2 660 EUR
Navýšenie dotácie pre MŠK Púchov – 45 000 EURAUGUST 2017
Podpora malého a stredného podnikania – 95 000 EUR
Príspevok na stravu dôchodcov – 25 000 EUR
Všeobecné služby – 13 540 EUR
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.