Vyhrážky o varení detí v hrnci do materskej školy nepatria!

2 42

OTVORENÝ LIST PRIMÁTOROVI MESTA PÚCHOV RASTISLAVOVI HENEKOVI:

Vážený pán primátor!
Ďakujem Vám za odpoveď na žiadosť, ktorú som poslala pani hlavnej kontrolórke. Bola to žiadosť o prešetrenie nerovnakého prístupu riaditeľky Materskej školy Mládežnícka 13, 020 01 Púchov, voči mojej osobe. Ide o záležitosť starú niekoľko rokov, a preto urobím krátku rekapituláciu celého príbehu.

Desať rokov, teda do roku 2014, som pracovala ako učiteľka v Materskej škole Mládežnícka 13, Púchov. Asi dva roky pred ukončením pracovného pomeru sa moja situácia na pracovisku začala komplikovať. Začala som totiž chodiť na kontinuálne vzdelávanie, získavať kredity, a to narazilo na nepochopenie zo strany pani riaditeľky. Keď ma na pedagogickej rade pani riaditeľka vulgárne urazila, podala som prvú sťažnosť na zriaďovateľa a neskôr na inšpektorát práce. Po tom, ako ma pani riaditeľka v prítomnosti dvoch ďalších osôb uvoľnila na vzdelávanie a následne mi dala dve absencie a zachytila som, že sa voči mne niekto pokúša regrutovať rodičov, dala som výpoveď, pretože som sa reálne obávala o miesto. A tlak, ktorý som pociťovala v práci sa začal prejavovať na mojom zdraví.V mieste môjho bydliska sa uvoľnilo miesto učiteľky a viete… účty platíme všetci.

Svoj prípad som postúpila Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva v Bratislave (ďalej len SNSĽP). SNSĽP celý prípad prešetrilo a dalo mi za pravdu. Oslovili pani riaditeľku, ktorá prejavila ochotu k mimosúdnej dohode, ale až po prešetrení celého prípadu zriaďovateľom. Pracovníci SNSĽP osobne navštívili MsÚ Púchov, kde ich prijala prednostka pani Kvocerová. A potom nastalo dlhé mlčanie. Tak oslovili listom nakoniec aj Vás, ale aj Vy ste mlčali a neodpovedali im, na čo pracovník SNSĽP skonštatoval, že riešia prípady v rámci celého Slovenska, ale s takýmto prístupom ako v Púchove sa ešte nestretli. Takže, aby bol celý tento prípad nejakým spôsobom ukončený, požiadala som v decembri 2017 MsÚ Púchov o prešetrenie tohto prípadu. Tak, ako si to želala pani riaditeľka.

Nakoľko ste mi oznámili, že prípadné ďalšie opakované sťažnosti v tej istej veci Mesto Púchov odloží v súlade §21 ods. 6 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach, obraciam sa na Vás touto formou, aby som mala istotu, že si môj list prečítate. Ešte si dovolím poznamenať, že keď pracovníci SNSĽP prípad prešetrovali, navštívili p.riaditeľku a aj mestský úrad, Vaši ľudia ma pri prešetrovaní obišli, žiaľ.

Píšete mi, že vytváranie prekážok pri profesionálnom raste je neopodstatnené. Keď som si po absolvovaní tretieho vzdelávania uvedomila, že moja snaha, profesijne sa posunúť a samozrejme si aj finančne polepšiť, sa nestretla s veľkým pochopením zo strany pani riaditeľky, začala som svoj profesijný rast riešiť overovaním profesijných kompetencií.Viete, pán primátor, ako som sa strašne hanbila, keď sa pani riaditeľka na pedagogickej rade vyjadrovala, že chodíme po vzdelávaniach (ja a ešte jedna kolegyňa), ale že na našej práci to nevidí?

Aby som sama sebe dokázala, že to nie je pravda, poslala som jednu svoju prácu na posúdenie do redakcie, ktorá vydáva metodický materiál pre materské školy a oni ju publikovali v metodickom zborníku. Bola som veľmi šťastná, že sa mi to podarilo. Na tej pamätnej pedagogickej rade 1. 10. 2012 som s týmto svojím úspechom oboznámila pani riaditeľku, pričom som argumentovala, že to nie je len môj úspech, ale úspech celej školy, lebo kvalitné učiteľky sú zárukou kvalitnej úrovne školy a zároveň som vyjadrila túžbu absolvovať prípravné atestačné vzdelávanie a urobiť si 1. atestáciu. Viete aká bola reakcia pani riaditeľky? Povedala na moju adresu hrubú urážku. Velmi hrubú urážku, ktorá patrí do 4. cenovej skupiny, ale nie do materskej školy!

Píšete mi, že ste to prešetrovali dotazníkovou formou, načo z 10 prítomných pedagogických zamestnankýň 8 odpovedalo, že som nebola dehonestovaná a 2 odpovedali áno. Nakoľko 2 zo spomínaných 8 zamestnankýň tam v roku 2012 ešte nepracovali, príde mi zavádzajúce, že ste ich zahrnuli do spomínaného sumáru. Táto udalosť bola pre mňa hranicou, za ktorú som už nechcela ísť, myslím tým urážku zo strany riaditeľky. Ale nepísala som hneď sťažnosť na zriaďovateľa.

O dva dni po pedagogickej rade som išla za pani riaditeľkou do jej kancelárie. Povedala som jej, že urážku, ktorou ma počastovala, som počula. Odpovedala mi, že keby to aj povedala, že čo čakám, či sa mi má ospravedlniť. Pomyslela som si, že by bolo správne sa mi ospravedlniť, ale odpovedala som jej, že aby sme za tým urobili hrubú čiaru a ona nech mi vytvorí štandardné pracovné prostredie, bez ponižovania a ja budem, tak ako doteraz, pracovať podľa svojho najlepšieho svedomia.

Na znak toho, že túto ponuku prijíma, ju prosím, aby mi naspäť vrátila, resp. poslala moju prihlášku na prípravné atestačné vzdelávanie, ktorú už dlhší čas u seba zadržiavala. Nech už mi ju vráti podpísanú, alebo nepodpísanú, to už nechám na nej, ale bude to znamenie,že ideme normálne ďalej. No moja ponuka zostala bez odozvy.

Uvádzate, že: zápisnica z rokovania operatívnej pedagogickej rady konanej dňa 1. 10. 2012 neobsahuje žiadne zápisy o neúctivom vyjadrovaní na Vašu adresu. Zápisnica neobsahuje ani vašu požiadavku, že trváte uviesť v zápisnici slová neúctivého vyjadrovania sa na Vašu osobu zo strany riaditeľky. Po spomínanej urážke som až do konca pedagogickej rady sedela ponížená a premáhala plač, takže som nemala silu do zápisnice uvádzať nejakú požiadavku. Viete akým spôsobom sa už roky realizujú zápisnice z pedagogickej rady v Materskej škole Mládežnícka? Domnievam sa, že to je opäť jedno zo špecifík spomínanej školy.

Hneď na začiatku koluje prezenčná listina a tú prítomné podpíšu. Zápisnicu roky píše zástupkyňa riaditeľky a jej obsah som nikdy nedostala k preštudovaniu a k podpisu (pravdepodobne ani ostatné kolegyne), takže predpokladám, že spomínaná prezenčná listina je vydávaná za súhlas s obsahom zápisnice. Takáto zápisnica má pre Vás nejakú výpovednú hodnotu? A myslíte si, že takýmto spôsobom môže pedagogická rada plniť svoju úlohu? Vo februári t. r. som žiadala pani riaditeľku, aby mi kópie zápisníc, ktoré v odpovedi spomínate, poslala. Neposlala mi ich a v zdôvodnení o.i. uviedla, že zápisnice archivujú len po dobu piatich rokov. Čo teda predložila pani kontrolórke, keď táto zápisnica bola v dobe prešetrovania staršia ako päť rokov?

Napísali ste mi, že podpis riaditeľa školy na prihláške nie je schvaľovací, ale slúži k overeniu osobných údajov prihlásenej osoby. A že riaditeľka mi schválila prípravné atestačné vzdelávanie až od jesene 2013. Nikdy som netvrdila opak tohto. A prečo mi teda pani riaditeľka nepodpísala prihlášku na prípravné atestačné vzdelávanie ani v jeseni 2013, keď mi ho zaradila do plánu kontinuálneho vzdelávania? Viete aké ťažkosti mi to spôsobilo?

Ako som už spomínala, dala som prihlášku na podpis pani riaditeľke. Nepovedala mi nič, ani kedy mi ju mieni podpísať, ani mi ju nevrátila, takže som vôbec nemala predstavu o čo ide. A bez prípravného atestačného vzdelávania, skoro 30 rokov po ukončení štúdia, by som pravdepodobne atestačnú prácu nebola schopná napísať. Tak som poprosila našu pani mzdovú účtovníčku, aby mi svojím podpisom overila správnosť údajov na prihláške, ale tá mi to odmietla. Išla som za pani vedúcou Oddelenia školstva s prosbou o radu, ale opäť bezvýsledne.

Tak som poslala prihlášku do MPC Trenčín bez podpisu, načo som sa od jednej známej pani riaditeľky z Trenčína dozvedela, že projektová manažérka z MPC vyradila všetky prihlášky bez náležitostí, medzi ktoré patril aj podpis riaditeľa na prihláške a zaradí ich do poradia až vtedy, keď náležitosti budú splnené. V krajnej bezradnosti som napísala pani Rychnavskej do Bratislavy prosbu o radu. Táto pani zrejme pochopila situáciu a bola taká láskavá, aj keď to vôbec nebolo v jej kompetencii, prihovorila sa za mňa v Trenčíne, načo sa mi v jeseni 2013 ozvala pani projektová manažérka s tým, že budem zaradená do vzdelávania. Celý tento proces bol pre mňa veľmi ponižujúci.

Podľa Vás, pán primátor, nebolo preukázané nečestné jednanie voči mne, keď mi pani riaditeľka za účasť na vzdelávaní udelila absenciu, pretože: základom pre uvoľnenie na vzdelávanie je zriaďovateľom schválený plán kontinuálneho vzdelávania. V tomto prípademá zamestnanec nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy.

Podľa predloženého plánu kontinuálneho vzdelávania na šk. rok 2013/2014, schváleného zriaďovateľom, vám nebolo schválené vzdelávanie Kreslenie v grafickom programe RNA. A ďalej píšete, že som bola povinná včas si riaditeľkou podpísať určitý druh pracovného voľna. V tom prípade ale nerozumiem, prečo ma pani riaditeľka uvoľnila na vzdelávanie? Ústne, v prítomnosti dvoch ďalších osôb. Ja teraz verejne čestne prehlasujem, že to tak bolo. Prečo ma teda neupozornila na to, že si mám dať podpísať pracovné voľno? Prečo ma neupozornila ani na skutočnosť, že spomínané vzdelávanie nemám v pláne kontinuálneho vzdelávania. Pretože s plánom kontinuálneho vzdelávania som oboznámená nebola.

Pre objektivitu som vo februári t. r. písomne požiadala aj o kópiu planu KV aj s podpismi zamestnancov, že boli preukázateľne oboznámení (teda aj ja) s plánom KV na školský rok 2013/2014. Kópiu plánu som obdržala, ale podpisy zamestnancov, žiaľ, nie. Nebolo to po prvý raz, že som nebola s takýmto dôležitým dokumentom oboznámená. Nadriadený je povinný preukázateľne oboznámiť pedagogických zamestnancov s plánom KV. Ako som sa mohla orientovať podľa niečoho, s čím som nebola oboznámená? Nie je to podľa Vás diskriminujúce a znevýhodňujúce? Zaujímali sa Vaši ľudia pri prešetrovaní o to, či zamestnanci boli s plánom KV na školský rok 2013/2014 oboznámení? Pritom v dochádzke som mala deň vopred zaznamenané, že nasledujúci deň sa zúčastním spomínaného školenia. A ako som sa dozvedela z plánu KV, ktorý som pred pár dňami obdržala, ďalšie dve pani učiteľky nemali vzdelávanie, ktoré v tomto školskom roku absolvovali, v pláne KV na školský rok 2013/2014. Čo myslíte, ony dostali absenciu? Máte pravdu, ony nie (čo je podľa mňa v poriadku, že nedostali), podpásovky som tam dostávala len ja a ešte jedna kolegyňa.

V tejto súvislosti by ma zaujímal Váš názor na problematiku absencií. Absenciou môže byť potrestaný len radový zamestnanec, ktorý poctivo absolvoval vzdelávanie? Ako je to v prípade vedúcich pracovní- kov? Tí môžu byť zapísaní v práci, byť pritom preukázateľne doma a súčasne vyberať podlahu v Trenčíne, alebo byť v práci od 7,00 tak ako p. riaditeľka dňa 27. 7. 2015, ktorá prišla do práce vraj o 7,30 ale zapísaná bola až po pani, ktorá tam ten istý deň o 13.00 hodine prišla poliať kvety. Alebo 30. 7. 2015, keď nebola zapísaná vôbec, teda ani príchod, ani odchod, čiže neexistuje žiadna evidencia, že v práci v ten deň bola.

Vy ste z tohto porušenia pracovnej disciplíny, ktorého sa dopustila pani riaditeľka (toto skonštatovala p. prednostka Kvocerová) vyvodili nejaké dôsledky pre ňu, alebo Zákonník práce platí len pre radových zamestnancov? Prečo teda hlavný kontrolór p. Jurči dostal za rovnaký priestupok výpoveď ?

V odpovedi píšete, že vzdelávanie Základná obsluha počítača som nemala v pláne KV. Nemala som ho, ale bez povšimnutia ste prešli fakt, že Inšpektorát práce Trenčín prešetril: „že zamestnávateľ porušil §47ods.2 zákona 311/2001Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov tým, preukázateľne neoboznámil zamestnancov s plánom kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov na školský rok 2011/2012 a 2012/2013“, čo znamená, že keď s niečím zamestnávateľ zamestnanca neoboznámi, nemôže od neho žiadať, aby sa tým riadil.

Ďalej sa v spomínanom prešetrení píše, že inšpektor práce nariadil zamestnávateľovi dňom ukončenia inšpekcie práce, t. j. od 16.5. 2013 odstrániť zistený nedostatok ihneď a dodržiavať trvale. Mimochodom, zadržanie informácií dôležitých pre výkon práce patrí medzi znaky šikany. Na vysvetlenie ešte dodám, že poväčšine sme na začiatku školského roku v materskej škole nevedeli, aké vzdelávania MPC otvorí, takže za takýchto podmienok bolo veľmi ťažké si dať do plánu kontinuálneho vzdelávania niečo, čo sa aj bude realizovať. MPC otváralo vzdelávanie až vtedy, keď malo dostatočný počet záujemkýň a všetky tieto okolnosti spôsobovali základný kameň úrazu- nemali ste to v pláne KV. A v tejto situácii sa plán KV stával tým povestným kladivom na čarodejnice.

Navyše, podľa p. riaditeľky, išlo o opakované vzdelávanie, nakoľko som predtým absolvovala Digitálne technológie v materskej škole a k podobnému tvrdeniu sa v odpovedi prikláňate aj Vy. Fakt je, že viaceré učiteľky v meste absolvovali toto vzdelávanie a aj Digitálne technológie v materskej škole (MŠ ul. Požiarna 1292), a nemali s uznaním kreditov žiadny problém.

Pani riaditeľka absolvovala podľa vyjadrenia MPC Trenčín v roku 2014 vzdelávanie Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v MŠ a v roku 2018 absolvovala vzdelávanie Rozvoj predčitateľskej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní ako príprava na rozvoj čitateľských zručností žiakov na základnej škole. V tomto prípade nejde o opakované vzdelávanie? Účasť na jednom takomto vzdelávaní predsa predpokladá získanie kompetencií z oblasti predčitateľskej gramotnosti a druhé je už opakované. Pani riaditeľka v tomto prípade sama podala svedectvo o nerovnakom prístupe. Vari podľa zriaďovateľa je to v poriadku? Alebo opäť ide nerovnaký meter?

Podľa §153 Zákonníka práce že zamestnávateľ sa stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Dôkazom toho sú dve zápisnice z rokovaní operatívnej pedagogickej rady konaných 1. 10. 2012 a 9. 10. 2013, na ktorých boli prijaté uznesenia, že všetky učiteľky sa dohodli na účasti kontinuálneho vzdelávania v snahe dosiahnuť 30 kreditov, aby mali aspoň základný, prvý finančný postup vyplývajúci zo získania počtu kreditov. Podľa obsahu zápisnice s týmto uznesením ste nesúhlasili Vy a ešte jedna kolegyňa.

Toľko z vašej odpovede. Čo sa týka zápisnice z operatívnej pedagogickej rady konanej 1. 10. 2012 neviem, čo Vám predložila p. riaditeľka, ale mne napísala, že zápisnice archivuje po dobu 5 rokov. A k zápisnici z 9. 10. 2013 poviem toľko, že čestne prehlasujem, že som nikdy na žiadnej porade nevyjadrovala nesúhlas s profesijným rastom spomínaných pani učiteliek. Ani som nevyjadrila nesúhlas so spomínaným uznesením. Dokonca ani tá druhá kolegyňa, ktorú spomínate. Ani som nemohla (a ani tá kolegyňa), pretože sme sa v ten deň obidve zúčastnili prípravného atestačného vzdelávania v Trenčíne, ktoré končilo o 15. hod. Dá sa to overiť v MPC Trenčín, dá sa to overiť v dochádzke školy. Nikto sa dodatočne neunúval ma oboznámiť so zápisnicou, ani s uznesením.

Pani riaditeľka Vás hrubo oklamala, ale Vy ste sa, pán primátor, pod to klamstvo podpísali! Ja som sa dozvedela o tejto porade až teraz, z Vašej odpovede. Nakoľko 10. 10. 2013 sme obidve do práce nastúpili, prečo p. riaditeľka nezvolala operatívnu poradu o deň neskôr? Pani riaditeľka totiž zúfalo, aj za cenu klamstva, potrebuje presvedčiť, že ona mi nebránila v profesijnom raste, ale len bránila priestor pre ostatné kolegyne, aby mohli získať aspoň tých 30 kreditov. Ale to je hrubá dezinformácia.

Od roku 2010 sme sa v škole začali vzdelávať a spočiatku veľmi veľký záujem o vzdelávanie nebol. Bolo dokonca pár kolegýň, ktoré sa z rôznych dôvodov spočiatku nechceli vzdelávať. Ako som už spomínala, keď som videla, že moja snaha profesijne sa posúvať je tŕňom v oku pani riaditeľky, začala som získavať kredity overovaním profesijných kompetencií , čiže problematiku som si naštudovala, odučila, spracovala a odprezentovala pred komisiou. Dopoludnia v práci a popoludní som cestovala do Šintavy. Trikrát po 15 kreditov som získala takýmto spôsobom.

Emocionálnu výchovu a Tanečnú prípravu som absolvovala cez víkendy a v čase letných prázdnin, to je ďalších 21 kreditov, len aby som nechýbala v práci a nikto za mňa nemusel zastupovať. A aby bol pokoj. Takže aký priestor bránila pani riaditeľka? A keby bola dobrá vôľa, dalo sa prestriedať. Pani riaditeľka mne a kolegyni pravidelne dávala najavo nevôľu, že bude ohrozená bezpečnosť detí (čo vôbec nepodceňujem, pretože bezpečnosť detí je na prvom mieste), ale keď sa neskôr rozbehlo vzdeláva- nie, chodili súčasne na vzdelávanie viaceré pani učiteľky.

Raz sa stalo, myslím že to bolo v roku 2014, že na vzdelávanie išlo súčasne 7 kolegýň, takže v jednej triede musela zastupovať pani vedúca školskej jedálne, aby bola zabezpečená prevádzka. Vtedy nebola ohrozená bezpečnosť detí? A zase rozdielny meter. Jedna z tých kolegýň, čo dlho váhali, má v súčasnosti asi 37 kreditov. Od roku 2010 do roku 2018 získala len 37 kreditov? A kto jej bránil mať viac, keď tam už tri a pol roka nepracujem? V konečnom dôsledku sa moja flexibilita obrátila voči mne, lebo veď mám také množstvo kreditov, čo by som chcela? Ale ja som sa nikdy nesťažovala, že kredity nemám!

Dalo by sa ešte všeličo popísať. Aj to, ako som mala polovičnú koncoročnú prémiu v porovnaní s kolegyňou, ktorá v škole pracovala len štyri mesiace a mala minimálnu pedagogickú prax. O koľko som mala nižšiu prémiu od ostatných kolegýň, to som ani nechcela vedieť. Odmeňovanie je v kompetencii riaditeľky školy a aktívne učiteľky, čo majú veľa kreditov, treba po zásluhe potrestať.

Aj to, ako sa predškoláci na konci školského roka lúčili pod vedením p. riaditelky a p. zástupkyne so všetkými zamestnancami, len do mojej triedy im nebolo umožnené prísť sa rozlúčiť, údajne sa mala pani riaditeľka vyjadriť, že nemôže tie dve ani vidieť (mňa a kolegyňu). Alebo to, že po mojej výpovedi, pani riaditeľka triumfovala a údajne sa vyjadrila, že ma chcela vyštvať. Alebo to, ako som sa trikrát zúčastnila výberového konania na miesto riaditeľky, trikrát som v Koncepcii rozvoja Materskej školy Mládežnícka opísala sociopatologickú klímu a potrebu túto klímu zmeniť. Trikrát som tvrdila to isté, lebo ako povedal Auguste Rodin, pravda má jednu veľkú výhodu: človek si nemusí pamätať, čo povedal. A samozrejme, radu školy som aj tak nepresvedčila.

Neboli to márne pokusy, pretože po poslednom konkurze konečne vyhodili zo všetkých tried staré akumulačné kachle, ktoré mali v sebe zabudované azbestové komponenty. Všetci vieme že azbest je nebezpečný karciogén, ktorý deti počas pobytu v triedach vdychovali. Ozdravilo sa prostredie, v ktorom sa deti zdržujú prevažnú časť pobytu v MŠ. A na internete píšete, že sa ide revitalizovať školský dvor, ktorý vyzerá bezútešne. O tom, že všetky tie staré preliezky, húpačky nespĺňali platné bezpečnostné normy nehovoriac. Takže, aj keď som radu školy nepresvedčila, niektoré zámery mojej koncepcie sa plnia a to je skvelé. Ale mohla by som napísať aj to, ako som pod maximálnym tlakom napísala výbornú atestačnú prácu, pričom v zozname autorov použitej odbornej literatúry som mohla uviesť aj svoje meno čo vnímam ako svoj úspech.

Nuž a čo dodať na záver? Len sa divím, že vy ste na rozdiel od právnikov zo SNSĽP nič ponižujúce a diskriminujúce v tomto príbehu nenašli. Už Váš predchodca, pán Mgr. Marián Michalec na stretnutí, keď sme prejednávali zistenia Inšpektorátu Trenčín, asi pred piatimi rokmi povedal pani riaditeľke, že má na pracovisku vyhnité vzťahy a nemala to nechať tak ďaleko zájsť! A naviac, v novoročnom príhovore ste vyjadrili nádej, že predvolebná kampaň sa zaobíde bez zásahov do ľudskej dôstojnosti. A čo materská škola? Aká je tam potreba ľudskej dôstojnosti? Veď je to prvá ustanovizeň, do ktorej malý človiečik prichádza z bezpečia rodiny a rodičia ho tam každé ráno s dôverou privádzajú.

Aj keď som z MŠ Mládežníckej odišla ako čierna ovca, outsiderka, so zničeným profesionálnym menom, ktorú by, myslím, žiadna pani riaditeľka v meste nezamestnala, morálnou víťazkou som ja. Napriek svojmu strachu, ktorý som tam zažívala, dokázala som sa postaviť a nahlas povedať, že vulgárne označenie zamestnancov, vulgárne označenie rodičov a detí, ale ani stredoveké výchovné metódy ako je varenie detí v hrnci školskej kuchyne do materskej školy nepatrí!

Aj tento list píšem preto, lebo mi záleží na tom, v akom stave zanecháme túto spoločnosť tým, čo prídu po nás. Či budeme zametať pod koberec, alebo nazveme veci pravým menom. Marazmus, v ktorom sa naša spoločnosť ocitla, je priamo úmerný tomu, koľko zla, nečestnosti a podrazov je každý z nás schopný odtolerovať v bežnom živote, vo svojom okolí. A mimochodom, komu prospeje stav, ktorý je v MŠ Mládežnícka zakonzervovaný?

Slabinou takýchto pracovných tímov je, že netreba sa veľmi posúvať vo svojej odbornosti, stačí sem-tam niečo nevidieť, niečo nepočuť, možno občas niečo doniesť na nepohodlného kolegu a byť lojálny voči vedeniu. Tým sa v niektorých prípadoch nahrádza profesionalita. Nuž a už teraz idú šumy po meste, že sa údajne chystá pracovné miestečko pre priaznivo naklonenú členku rady školy. Nuž a ďalšie šumy po meste hovoria, že lojálne pani učiteľky sa údajne veľmi tešia, ako si vychovajú budúcu pani riaditeľku, ktorá raz prevezme žezlo, aby aj naďalej len dobre bolo…

S úctou Alena Pšenáková

Diskusia: 2
  1. susedzdola hovorí

    A potom nastalo dlhé mlčanie. Tak oslovili listom nakoniec aj Vás, ale aj Vy ste mlčali a neodpovedali ! No pani Psenakova a čo ine ste čakali od telocvikara? Sak on je nekompetenty na takýto úrad je uplne mimo on len rozprava, ako treba upokojiť nálady a to zlo v meste po Michalcovi. Ako tá zmena vlády, urobila sa len rošáda ministrov na ministerstvách, ktorý sú úplne mimo oboru len aby sa upokojila nálada. Ale ľudia sú uz neni hlúpi a preto si treba zvoliť takeho  primátora, ktorý ovláda chod mesta a nebude babkou ako tento upokojovac nálad v meste. TO NESTAČÍ !

  2. Dinor hovorí

    Jeeemine, jasne že sa tomu nikto nevenuje keď je to také dlhokánske. Stratil som sa v polovici. Povedzme si otvorene, kto seje vietor zožne búrku. Tento tresk- plesk čo ste v článku predviedli je fakticky neriešiteľný. Chápem, že je to boj o spravodlivosť, ale toľko rokov si ničiť karmu a nezmyselným ohováraním a poukazovanie na chyby iných si ničiť dôveryhodnosť predsa nemôže viesť k satisfakcii. Nebolo by miesto tých rokov strávených v nenávisti využiť v prospech seba? Stačilo normálne odpustiť a vybavené. Každému sa všetko vráti.
    Osobne si teraz myslím, že ste úplne rovnaká ako osoby o ktorých ste písali tak zle a nevraživo.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.