Významné archeologické nálezy objavené pri modernizáci pri Púchove

0 172

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) na jeseň 2014 informovali o objavení archeologických nálezov pri realizácii stavby „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – VI. etapa (úsek Beluša – Púchov)“. Už sú známe predbežné výsledky archeologického výskumu, ktorého vykonávateľom je na základe zmluvného vzťahu zo spoločnosťou OHL ŽS, a. s., spoločnosť VIA MAGNA s. r. o., Vrútky.

Stavebný objekt SO 41-33-01 úsek Beluša – Hloža

V zmysle platného rozhodnutia Pamiatkového úradu SR a Krajského Pamiatkového úradu Trenčín (KPÚ TN) bol dňa 16. 9. 2014 na stavebnom objekte SO 41-33-01 vykonaný archeologický výskum formou dozoru. Počas obhliadky boli zistené pozostatky murovaných architektúr, ktoré boli odkryté v priestore budúceho podjazdu. Podľa prvotných zistení sa jednalo o pozostatok mosta z polovice 19. storočia a o základy murovaného domu z prelomu 18./19. storočia.

Torzá nádob z obdobia vrcholného stredoveku

Vzhľadom na platnú legislatívu SR v zmysle ochrany pamiatkového fondu bolo potrebné k nálezu privolať pracovníka Krajského pamiatkového úradu Trenčín, ktorý rozhodol o potrebe jeho plošného preskúmania. Archeologický výskum prebehol v termíne 25. 9 – 14. 10. 2015.. Na základe výsledkov zistených archeologickým výskumom bol preskúmaný objekt datovaný na prelom 18/19. storočia. Archeologický výskum prispel k objasnenia pôdorysu a funkcii stavby. Podľa informácií bude nález zasiahnutý stavbou len čiastočne a vo väčšej časti zostane zachovaný. Archeologický výskum bol ukončený a vzhľadom k vyššie uvedenému je možné pokračovať v stavebných prácach.

Stavebný objekt SO 43-33-04 ŽST Púchov

V zmysle príslušného platného rozhodnutia Pamiatkového úradu SR a KPÚ TN bol dňa 16. 9. 2014 vykonaný archeologický výskum formou dozoru taktiež na SO 43-33-04. Počas obhliadky boli zistené archeologické štruktúry dokladajúce prehistorické a stredoveké osídlenie. Najpreukázanejšou archeologickou štruktúrou sú objekty tmavo-čiernej výplne obsahujúce keramické fragmenty, mazanicu a kostené zvyšky. Ich datáciu môžeme na základe sprievodného keramického materiálu priradiť do obdobia mladšej doby bronzovej (1200-800 pred. n. l.) a do obdobia vrcholného stredoveku (13/14 storočie). Podľa prvotných indícii ide o časť širšieho sídliska, ktoré predstavuje hospodárske zázemie známej archeologickej lokality Horné Kočkovce – Skala.

Terénne práce, priebeh výskumu

Archeologický výskum sa, na základe požiadaviek KPÚ TN, nesmel vykonávať v zimných mesiacoch. Jesenná časť sa uskutočnila v termíne 16. 9. – 29. 9. 2014, jarná časť začala 1. 4. 2015 a trvala do 15. 5. 2015. Nasledovalo spracovanie informácií.

Terénne práce pozostávali z manuálneho odkrývania archeologických vrstiev až po geologické podložie a následnej detailnej fotografickej dokumentácie, geodetického zamerania a odborných opisov. Počas terénnych prác boli zbierané hnuteľné archeologické nálezy.

Vyhodnotenie získaných dát a spracovanie archeologických nálezov

Počas archeologického výskumu bolo preskúmaných 65 sídliskových objektov, ktoré dokladajú intenzívne osídlenie v časových horizontoch – v neskorej dobe bronzovej a vo vrcholnom stredoveku. Popri sídliskových objektoch bola preskúmaná „kultúrna vrstva“ obsahujúca archeologické nálezy z obdobia vrcholného stredoveku. Z pomedzi nálezov je nutné spomenúť bohato zdobený početný keramický inventár. Nájdená bola aj časť bronzovej spony z neskorej doby bronzovej. Z pomedzi ostatných nálezov spomenieme dobre zachovalé fragmenty mazanice zo zachovalými odtlačkami kultúrnych rastlín – obilia a drevených konštrukčných prvkov – preklady stien.

Detail na čiastočne zachovanú kamennú treciu misku, ktorá slúžila na drtenie obilia

Získané poznatky o preskúmanom sídlisku z neskorej doby bronzovej (1000 – 700 pred. n. l.) nám umožňujú lepšie pochopiť vývoj osídlenia tzv. lužickej kultúry, ktorej ľud tu v tejto dobe žil. Sídlisko neďaleko železničnej stanice v Púchove je súčasťou väčšieho sídelného komplexu, ktorý predstavuje hradisko na Skale v Horných Kočkovciach a pohrebisko na púchovskom sídlisku pod Lachovcom. Dôležitosť preskúmaného sídliska je o to väčšia, že ide iba o druhé komplexnejšie prebádané sídlisko z tohto obdobia v okolí Púchova.

Výsledky archeologického výskumu budú v blízkej budúcnosti prezentované verejnosti priamo v železničnej stanici v Púchove.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.