Z júnového rokovania mestského zastupiteľstva

0 19

Aj v poradí tretie tohtoročné rokovanie mestského zastupiteľstva začalo netradične – tentoraz však nie sľubom poslaneckého náhradníka a jeho uvedením do funkcie ako to bolo v prípade Milana Trníka a Pavla Melišíka, ale udelením titulu “Čestný občan Mesta Púchov” in memoriam pre Jána Comu.

Udelenie čestného občianstva pre bývalého riaditeľa ZŠ Slovanská v Horných Kočkovciach inicioval ešte v decembri minulého roka František Macho a v priebehu januára doručil aj potrebné množstvo podpisov na petičných hárkoch. Komisia vzdelávania, kultúry a sociálneho zabezpečenia odporučila primátorovi mesta vytvoriť príslušnú komisiu a tá na svojom rokovaní 18. mája udelenie čestného občianstva odobrila. Definitívny verdikt vyslovilo jednohlasne aj mestské zastupiteľstvo, pričom titul “Čestný občan” prevezmú deti Jána Comu pri najbližšej slávnostnej príležitosti v reprezentačných priestoroch primátora mesta.

Na návrh poslanca Miroslava Kubičára sa na rokovaní objavila aj téma ročných parkovacích kariet. Miroslav Kubičár sa snažil presvedčiť svojich kolegov, aby poverili primátora Rastislava Heneka zabezpečiť systém spravodlivého zohľadnenia alebo vyplatenia pomernej časti nespotrebovaného parkovného z ročných parkovacích kariet zakúpených za cenu 30 eur pred 1. júnom 2016. Poslanci Daniel Lako a Lukáš Raník bez váhania označili Kubičárov nápad za populizmus a v samotnom hlasovaní patrili k tým, ktorí ho odmietli. Vymyslieť systém, ktorý by “odškodnil” tých, ktorí si v termíne pred náhlym zlacnením ročných parkovacích kariet na polovicu kúpili kartu za sumu 30 eur, tak okrem Miroslava Kubičára chceli len Jarmila Andreánska, Hedviga Šulcová a Milan Trník.

V neprítomnosti maródujúceho hlavného kontrolóra Miroslava Jurčiho sa prerokovala nielen správa o jeho činnosti, ale aj plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na druhý polrok 2016. Poslanec Daniel Lako ho však žiadal stiahnuť z rokovania, keďže podľa neho je málo konkrétny a mal by byť doplnený o poslanecké podnety. Pri schvaľovaní jeho návrhu došlo k zaujímavej situácii, kedy primátor Rastislav Henek po spočítaní hlasov označil deväť z osemnástich hlasov za nadpolovičnú väčšinu a Lakov návrh za prijatý. Aj keď bol prakticky hneď vzápätí zapisovateľkou upozornený na chybu, keďže k dosiahnutiu nadpolovičnej väčšiny pri osemnástich hlasujúcich je potrebných desať hlasov, opraviť ju nemienil.

Urobil tak až o šesť hodín neskôr na podnet poslankyne Hedvigy Šulcovej, ktorá mu vysvetlila, že polovica a nadpolovičná väčšina nie je to isté, a tak poslanci v “opravnom” hlasovaní plán kontrolnej činnosti pre Miroslava Jurčiho zobrali na vedomie.

Po troch rokoch sa zmenilo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území mesta Púchov. Vyžiadali si to zmeny v zákone o odpadoch, pričom VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov mesta, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.

Podrobnosti o nakladaní s odpadom sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedené zložky komunálneho odpadu – najmä elektroodpady, odpady z obalov, prenosné batérie a akumulátory, lieky, jedlé oleje a tuky, objemný odpad a odpad s obsahom škodlivín. Novinkou je zmena spôsobu nakladania s odpadovými pneumatikami, kde je zavedená povinnosť ich bezplatného spätného zberu prostredníctvom predajných miest.

Už dlhšie bolo známe, že dočasný konateľ a bývalý prokurista mestskej spoločnosti Podnik technických služieb mesta, s. r. o. Miloš Svoboda uspel vo výberovom konaní na miesto konateľa, a tak jeho schválenie v poslaneckom zbore bolo už len formalitou. Poslanci sa však aspoň s odstupom takmer dvoch mesiacov dozvedeli, kto tvoril výberovú komisiu a koľko súperov Miloš Svoboda vo výberovom konaní mal. Odpoveď na druhú otázku je jednoduchá: žiadneho, prihlásil sa iba on sám.

Jeho schopnosti posudzovala päťčlenná komisia v zložení: Cyril Crkoň, Daniel Lako, Viliam Karas, Radoslav Machan a Eva Kvocerová. Pozoruhodné na tom je, že v komisii nefigurovalo ani jedno meno z trojčlennej dozornej rady, ktorá v tejto spoločnosti už druhý rok pracuje. Už menej prekvapujúce bolo oznámenie z úst Evy Kvocerovej, že Miloš Svoboda získal pri hodnotení z 25 možných bodov plný počet a vyrovnal sa tak Viliamovi Karasovi, ktorý pred časom podobným spôsobom “rozdrvil” nulovú konkurenciu pri výbere konateľa v mestskom bytovom podniku.

Podobne ako pred rokom v tomto čase, i tentoraz sa poslanci venovali úprave rozpočtu a predovšetkým rozdeleniu rezervného fondu. Téme sa budeme viac venovať o týždeň, nateraz len informácia, že na rozdelenie bolo určených 641 235 eur, pričom pri tvorbe “rozdeľovníka” mali evidentne hlavné slovo poslanci za Horné Kočkovce. Tí totiž presadili nielen opravu komunikácie v Záskalí a výstavbu dotláčacej stanice pre tunajší vodovod spolu za takmer 100 tisíc eur, ale aj rekonštrukciu Hurbanovej ulice za 250 tisíc eur.

V ďalšej časti rokovania poslanci schválili návrh na doplnenie plánu dopravnej obslužnosti hromadnou osobnou dopravou v zmysle zákona o cestnej doprave, ale aj návrh na zriadenie elokovaného pracoviska Materskej školy Požiarna 1292/5 v objekte ZŠ J. A. Komenského v Púchove.

Tak ako sme avizovali, opravovalo sa uznesenie o prenájme časti Župného domu pre občianske združenie Puchovo dedičstvo – k chybe sa prihlásil vedúci právno-organizačného oddelenia Radoslav Machan. Ten uviedol aj ďalší bod programu, v ktorom poslanci schválili za nového veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru mesta Púchov Michala Koukala, ktorý v tejto funkcii nahradil Jozefa Rídzika.

So správou o investičných akciách vystúpila vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Daniela Šicová. Úlohu mala jednoduchú, keďže v období, kedy počasie praje stavebným prácam, prebieha paradoxne len jedna investičná akcia, ktorou je prestavba objektu dielní ZŠ Komenského pre potreby materskej školy. Podľa jej slov sa na stavbe pracuje od 9. mája, pričom do polovice júna boli uskutočnené všetky búracie práce a položenie rozvodov vody a kanalizácie.

V minulých dňoch už boli na stavbe osadené aj nové okná a dvere. Oddelenie výstavby pripravuje podklady aj pre výber dodávateľa na rekonštrukcie paluboviek v základných školách na Gorazdovej a Komenského ulici, ktoré dotačne podporilo ministerstvo školstva. A potom sa už začalo s odvolávaním. Téme zmeny na poste konateľa spoločnosti MŠK Púchov, s. r. o. sa venujeme v samostatnom článku.

Rado Varga

 

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.