Zápisy do materských škôl sa blížia

0 126

Mesto Púchov oznamuje, že žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok 2019/2020 prijímajú riaditeľky materských škôl:

  • Materská škola, Požiarna 1291/26, Púchov,
  • Materská škola, Požiarna 1292/11, Púchov,
  • Materská škola, Mládežnícka 1438/13, Púchov,
  • Materská škola, Chmelinec 1411/6, Púchov,
  • Materská škola, 1. mája 1348/28, Púchov,
  • Materská škola, Nosice 221, Púchov
  • Základná škola s materskou školou, Slovanská 330/23, Púchov.
Termíny odovzdávania prihlášok:

07. 05. 2019  od 14. 00 hod. – 16. 00 hod.

14. 05. 2019  od 14. 00 hod. – 16. 00 hod.

Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je k dispozícii u riaditeliek materských škôl a na internetovej stránke materských škôl www.skolkapuchov.sk.

Vypísanú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast zákonný zástupca doručí riaditeľke MŠ/zástupkyni pre predprimárne vzdelávanie v uvedenom termíne. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu.

Podmienky prijatia:
  • vek dieťaťa od 3 – 6 rokov,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.