Zdržanliví poslanci protestu prokurátora nevyhoveli

9 98

Takmer v plnej zostave (chýbal len Miroslav Bučko) sa v stredu 9. augusta zišli v koncertnej sieni Malého župného domu poslanci púchovského mestského zastupiteľstva, aby rozhodli o proteste Krajskej prokuratúry v Trenčíne proti aprílovému uzneseniu o prerušenej voľbe hlavného kontrolóra. Poslanci mohli protestu prokurátora vyhovieť zrušením napadnutého uznesenia alebo mu jednoducho nevyhovieť. Polovica poslancov sa pri hlasovaní zachovalo zdržanlivo a bolo zrejmé, že uznesenie nebude prijaté. Po takmer poldruhahodinovej diskusii za vyhovenie protestu hlasovalo päť poslancov, traja boli proti a deviati sa hlasovania zdržali. Uznesenie tak nebolo prijaté, ale napriek tomu bolo už zverejnené uznesenie o tom, že mestské zastupiteľstvo protestu nevyhovelo.

Prvý raz v tomto volebnom období rokovanie zastupiteľstva neviedol primátor Rastislav Henek, ale z pozície jeho zástupcu poslanec Roman Hvizdák. Ten na úvod rokovania privítal krajskú prokurátorku Máriu Martákovú, ale ako prvý sa dostal k slovu Pavol Crkoň, bez ktorého by pravdepodobne protest nevznikol. Ten sa vo svojom príspevku okrem iného vrátil k situácii z 22. apríla, kedy mestský právnik Anton Školek odporučil voľbu hlavného kontrolóra prerušiť po tom, čo bola na mestský úrad doručená informácia o podaní žaloby odvolaným kontrolórom Miroslavom Jurčim.

Školek vám z tohto podania dokonca citoval dôvody, pre ktoré sa nemôže uskutočniť voľba a tým vás do celej kauzy vtiahol. Žiaľ absurdné, ale pravdivé. Školek vám necitoval ustanovenia zákona o obecnom zriadení, teda hmotnoprávneho predpisu, ktorý jasne a bez výnimky upravuje povinnosť voliť hlavného kontrolóra, ale citoval z podania Jurčiho a odvolával sa na procesný predpis. Výsledkom právneho vyhodnotenia Školeka a ďalších právnikov – Machana, Kvocerovej, bolo odporúčanie vám poslancom prerušiť voľbu hlavného kontrolóra a tým ste sa vy osobne stali zodpovednými za porušenie zákona,“ uviedol Pavol Crkoň.

Poslancom sa na úvod prihovoril autor podnetu na krajskú prokuratúru Pavol Crkoň.

Poznamenal, že od samého počiatku kauzy sa snažil poslancom, ale aj priamo primátorovi Henekovi prezentovať svoj právny názor na prerušenie voľby: „Jasne som argumentoval zákonom, ktorý nepozná inštitút prerušenia voľby hlavného kontrolóra a odporúčal som neodkladne dokončiť voľbu. Odpoveďou na moju snahu, aby sa naše mesto čo najrýchlejšie vrátilo z cesty nezákonnosti, bolo zosmiešňovanie mojej osoby. Nepomohli ani podporné právne stanoviská ministerstva vnútra a Transparency International Slovensko. Preto som bol nútený sa obrátiť na krajskú prokuratúru a požiadať ju o intervenciu v tejto kauze.

Krajská prokurátorka Mária Martáková upozorňovala poslancov predovšetkým na dodržiavanie zákona o obecnom zriadení a chýbajúci výkon kontrolnej činnosti v meste.

K protestu sa krátko vyjadrila aj jeho autorka Mária Martáková, ktorá už v úvode naznačila, že do diskusie poslancov nebude zasahovať: „Zistený skutkový stav, ktorý viedol prokuratúru k podaniu protestu, je veľmi jednoduchý a nejde o žiadnu zložitú právnu kauzu. Od februára systém kontroly, ktorý je mesto zo zákona povinné nielen vytvoriť, ale aj mu utvoriť personálne podmienky, jednoducho u vás neexistuje a nefunguje. Neobstojí názor, s ktorým som sa neoficiálne na stránke vášho mesta a vašich novín zoznámila, že všetko je v poriadku, lebo úlohy hlavného kontrolóra plní zamestnankyňa mestského úradu, poverená primátorom mesta. Takýto postup zákon neumožňuje, hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo, je to orgán prostredníctvom ktorého vy poslanci kontrolujete mestský úrad, primátora a finančné hospodárenie mesta.

Vedúci právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslav Machan i mestský právnik Anton Školek vo svojich vystúpeniach potvrdzovali svoje doteraz prezentované argumenty a opierali sa o ustanovenia Správneho súdneho poriadku. Ten v jednom zo svojich paragrafov hovorí, že po začatí konania o preskúmanie uznesenia mestského zastupiteľstva o odvolaní z funkcie hlavného kontrolóra nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania pred správnym súdom.

Vedúci právno-organizačného oddelenia MsÚ v Púchove Radoslav Machan argumentoval dodržiavaním Správneho súdneho poriadku.

Všetci chceme, aby Púchov mal hlavného kontrolóra. So skupinou poslancov sme sa dohodli, že vieme ako vyriešiť voľbu hlavného kontrolóra právne relevantným a čistým spôsobom, bez nejakej ujmy na prípadných budúcich sporoch, ktoré by mohli vzniknúť. Verím, že tá funkcia hlavného kontrolóra môže byť obsadená ešte do konca tohto roku, ale bude to urobené právne čistým spôsobom tak, aby nám nevznikali prípadne nejaké spory a nebude to výsledkom nejakého politikárčenia, ale bude to výsledkom pragmatického prístupu mesta a mestského zastupiteľstva k uvedenej veci,“ uviedol mestský právnik Anton Školek a zároveň oznámil, že v mene svojom i v mene mesta odporúča protestu prokurátora nevyhovieť.

Lenže napriek týmto vyjadreniam návrhová komisia pri formulovaní uznesenia nepostupovala v zmysle § 26 zákona o prokuratúre.

V jeho štvrtom odstavci sa hovorí, že ak sa orgán územnej samosprávy domnieva, že protest nie je dôvodný, uznesením mu nevyhovie.

Poslancom však bolo predložené uznesenie o vyhovení protestu, ktoré nebolo prijaté, keďže zaň hlasovali iba piati poslanci – Cyril Crkoň, Rudolf Marman, Jarmila Andreánska, Hedviga Šulcová a Miroslav Kubičár. Traja poslanci – Daniel Lako, Roman Špaček a Viliam Bršiak hlasovali proti, Pavel Melišík nehlasoval a zvyšní deviati poslanci sa hlasovania zdržali. Vedenie mesta neprijatie takto formulovaného uznesenia vyhodnotilo ako prijatie uznesenia o nevyhovení protestu.

Zaujímali sme sa aj o názor Krajskej prokuratúry v Trenčíne. Jej hovorca Marián Sipavý nám poslal nasledovné stanovisko: „Konanie o proteste prokurátora proti uzneseniam orgánov územnej samosprávy upravuje ustanovenie § 26 zákona č. 153/2001 Z.z. o prokuratúre v platnom znení. Z jeho znenia vyplýva, že ak mestské zastupiteľstvo zistí, že protest je dôvodný, napadnuté uznesenie zruší alebo podľa povahy veci zmení. Ak sa mestské zastupiteľstvo domnieva, že protest nie je dôvodný, uznesením mu nevyhovie. Mestské zastupiteľstvo je povinné rozhodnúť o proteste prokurátora do 60 dní od jeho doručenia. V rovnakej lehote je povinné o tom upovedomiť prokurátora. Ak mestské zastupiteľstvo nevyhovie protestu prokurátora, je prokurátor oprávnený podať proti uzneseniu žalobu na správny súd podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom sa rozumie Správny súdny poriadok. Podľa § 350 Správneho súdneho poriadku žalobcom je prokurátor, ktorého protestu proti uzneseniu zastupiteľstva nebolo vyhovené. Pod nevyhovením protestu prokurátora sa rozumie nezrušenie uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej časti, prípadne nevykonanie zmeny uznesenia zastupiteľstva alebo jeho napadnutej časti v lehote podľa osobitného predpisu, teda v lehote 60 dní od doručenia protestu prokurátora mestu. Teda oprávnenie prokurátora podať žalobu je dané už aj tým, ak v lehote 60 dní od doručenia protestu prokurátora o ňom mestské zastupiteľstvo nerozhodne.

Zaujímali sme sa aj o to, či je Krajská prokuratúra v Trenčíne pripravená podať žalobu voči Mestu Púchov vo veci protestom napadnutého uznesenia. „Za súčasného skutkového a práv- neho stavu prokurátor po zadovážení príslušných podkladov žalobu proti protestom napadnutému uzneseniu mestského zastupiteľstva na Krajský súd v Trenčíne podá,“ skonštatoval Marián Sipavý.

Podľa našich informácií skupina poslancov doručila v piatok 11. augusta 2017 na púchovskú radnicu žiadosť o zvolanie rokovania mestského zastupiteľstva, na ktorom chcú opätovne hovoriť o proteste prokuratúry a prípadne aj dokončiť voľbu hlavného kontrolóra. Podateľňu mestského úradu v ten istý deň navštívil aj autor podnetu k protestu prokurátora Pavol Crkoň s výzvou pre primátora Rastislava Heneka, aby nepodpísal uznesenie, ktoré je podľa jeho názoru pre mesto zjavne nevýhodné a navyše odporuje zákonu. Podľa Pavla Crkoňa poslanecký zbor prijal zmätočné uznesenie, nakoľko poslanci hlasovali spôsobom, ktorý zákon nedovoľuje.

K celej kauze ako aj k názorom poslancov na prokurátorský protest sa vrátime v budúcom vydaní Púchovských listov.

Rado Varga

Diskusia: 9
 1. Peter hovorí

  To, že „mestským pánom“ vyhovuje, že nie je v meste kontrolór, je pochopiteľné…. zarážajúce je, že sa do tohto dali vtiahnuť aj poslanci, ktorým by malo záležať na tom, aby bolo zabezpečené kontrolovanie finančného hospodárenia mesta….
  Problém, prečo „mestskí páni“ nechcú kontrolóra je ten, lebo vedia, že pani Kavecká, ktorú si už sami menovali za kontrolórku mesta nemá podporu poslancov….

 2. DeKATTO hovorí

  Ktorým poslancom záleží na tom, aby niekto niečo kontroloval? Väčšina z nich je v dozorných radách mestských spoločností. Niektorí sú aj zamestnancom aj členom dozornej rady. Veľmi normálne mi to nepripadá.
  Pri otázke p. Kovacikovej adresovanej Ing. Andrejcikovi či zvládne toľko funkcií naraz ho predseda ekonomickej komisie a zároveň aj predseda dozornej rady v jedinej osobe Ing. Lako podporil slovami, že on na to nie je sám, že má plne k dispozícii dozornú radu, ktorá bude samozrejme nápomocná. Nie je dozorná rada na dozeranie a kontrolovanie činnosti spoločnosti? Keď sa budú na každej mestskej spokocnosti pýšiť Lakove fotovoltaicke panely, tak ako sa s nimi pýši on na Ta3, tak to hádam všetci pochopia o akom kontrolovaní hovoríme.
  Niekto, kto vykonával kontrolu vo všetkých mestských spoločnostiach pod hlavičkou NKU je zrazu zamestnaný na radnici? Také transparentné…

  1. Peter hovorí

   …. také slovenské ….

 3. Púchovský spravodaj hovorí

  Lako si už na mestskom bytovom podniku chystá tie svoje fotovoltaické panele.A budú peniažky do Lakovho vačku. Aspoň bude mať z čoho živiť tie jeho dve primadóny,čo sa mu doma válajú od nudy. Dokedy mu budú Púchovčania veriť,že to robí pre Blaho Púchova:))))
  Budíček Púchovčania.

  1. Lakomilka hovorí

   Však správny chlap vie uživiť celú svoju rodinu 🙂 A žena sa mu doma stará o pohodlie. A neschopák posiela ženu na 12-tky do výroby makať.

   1. Marika hovorí

    Lakomilka, také ženy ako popisuješ sa v 21.storočí označujú slovom Zlatokopka, vieš?

    1. Juri hovorí

     Dievčatá nehádajte sa tu. Keď chlap zarobí lepšie tak nemá zmysel, aby jeho žena makala kdesi za 400 ečiek mesačne. Však to šikovný chlap zarobí za 3 dni.

 4. lakomil hovorí

  MsZ 22.2.2017 Školek a jeho poskok Machan hovorí na moje odporucanie primátor poveril zamestnankynu mesta pani Kavecku na kontrolu mesta. MsZ 9.8.2017 prokurator hovorí, ze zamestnankyňa mesta nemôže robiť kontrolu a suplovat hlavného kontrolóra duo Školek Machan , to neni pravda pani Kavecka nekontroluje mesto 🙂

 5. DeKATTO hovorí

  Úloha pani Kaveckej bola jasná od začiatku. Hrabať sa v minulosti, veď za takú dlhú dobu ako bol vo funkcii bývalý primátor isto musel spraviť niečo zle. Pani Kavecka pod hlavičkou NKU tomu mala pridať dôležitosť a pritiahnuť pozornosť ľudí. Chudák Mrenica, urobil posudok nad rámec svojich povolení, zaklincoval to výrokom, že je lepší ekonóm ako tí druhí a prišiel o pečiatku… pani Kavecka bola za to divadielko odmenená miestom na Mu.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.