Chystáte sa do pálenice? Na toto si dajte pozor!

0 578

V trenčianskom regióne je 59 pestovateľských páleníc, ktorých služby využívajú pestovatelia ovocia. Ide o najvyšší počet páleníc v porovnaní s ostatnými slovenskými krajmi. Za posledné výrobné obdobie, teda v období 01.07.2015 do 30.06.2016 vypálili  v trenčianskych páleniciach viac ako 800 000 litrov čistého alkoholu. Do štátneho rozpočtu za toto množstvo „potielko“  viac ako 4,3 mil. eur príslušnej spotrebnej dane so zníženou sadzbou.

V porovnaní s predchádzajúcim výrobným obdobím colníci zaznamenali v týchto ukazovateľoch významný nárast (o 54 %). V období od 01.07.2014 do 30.06.2015 pálenice vyrobili viac ako 520 000 litrov čistého alkoholu, výška príslušnej spotrebnej dane z alkoholických nápojov so zníženou sadzbou bola viac ako 2,8 mil. eur.

Základná sadzba spotrebnej dane z alkoholických nápojov je 1080 eur za hl a. (hektoliter čistého alkoholu), znížená sadzba spotrebnej dane je 540 eur za hl a. (hektoliter čistého alkoholu). To znamená, že ak máme napríklad 1 liter 50%-ého alkoholu, zaplatíme spotrebnú daň vo výške 2,70 eur pri použití zvýhodnenej sadzby.

Pestovateľ si môže dať vyrobiť alkohol vo viacerých páleniciach, avšak celkové množstvo na jednu osobu a jeho domácnosť so zvýhodnenou sadzbou spotrebnej dane je 43 litrov čistého alkoholu za jedno výrobné obdobie. Výrobné obdobie sa začína 01. júla bežného roka a končí sa 30. júna nasledujúceho roka. V prípade, že toto množstvo bolo prekročené a pestovateľ to neoznámil prevádzkovateľovi pálenice, po celkovom vyhodnotení výrobného obdobia a spracovaní údajov nastáva situácia, že pestovateľovi je uložená pokuta a musí za  prekročený objem alkoholu predložiť daňové priznanie a zaplatiť príslušnú spotrebnú daň v základnej sadzbe. Je potrebné zdôrazniť obe povinnosti – predloženie daňového priznania a zaplatenie dane, lebo ak čo len jedna povinnosť nie je splnená, napr. zákazník síce zaplatí daň ale opomenie podať daňové priznanie, nasleduje ďalšia sankcia.

„Správne mal pestovateľ postupovať takto: ak už v danom výrobnom období v inej pálenici bol pre jeho domácnosť vyrobený destilát, na ktorý bola uplatnená znížená sadzba dane, je povinný tento údaj uviesť v žiadosti o výrobu destilátu, ktorú podáva u páleníka,“ uvádza Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín.  Ak bolo množstvo vyrobeného destilátu na poskytnutie zníženej sadzby už prekročené, páleník pri výpočte spotrebnej dane na množstvo presahujúce  43 litrov čistého alkoholu na domácnosť použije základnú sadzbu dane.

Je potrebné vysvetliť aj pojem domácnosť, ktorú tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Teda ak napríklad v jednej nehnuteľnosti žijú dve generácie, rodičia a rodina dospelého dieťaťa, nehnuteľnosť má však len jednu prípojku na dodávku vody, elektriny, či plynu pre jedného odberateľa na túto nehnuteľnosť, v zmysle predpisov vzťahujúcich sa na túto oblasť, sa osoby žijúce v tejto nehnuteľnosti považujú za jednu domácnosť. Ak však má každá rodina žijúca v jednej nehnuteľnosti samostatné merače a samostatne uhrádzajú náklady na svoje potreby, každá rodina sa potom posudzuje ako samostatná domácnosť.

Lieh vyrobený v pestovateľskej pálenici, na ktorý sa vzťahuje znížená sadzba spotrebnej dane, musí byť použitý len na vlastnú spotrebu pestovateľa a jeho domácnosť, nesmie byť predmetom ďalšieho predaja ani iného uvádzania na trh. Ak sa tak stane, je pestovateľovi uložená pokuta vo výške v závislosti od výšky dane, najmenej však 332 eur.

Na záver ešte zdôraznenie, že spracovať kvas je možné len v registrovaných páleniciach. Ak si pestovateľ kvas „vypáli“ sám alebo v neregistrovanej pálenici, takéto jeho konanie je trestným činom. Trestná sadzba za trestný čin nepovolenej výroby liehu je odňatie slobody až na dva roky, rovnako ako pri vyhotovení alebo prechovávaní zariadenia na výrobu liehu.

Zdroj Finančná správa
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.