Mesto Púchov vydalo pokyny k zamedzeniu šírenia vírusu

0 11

Mesto Púchov vyzýva občanov k disciplinovanému správaniu sa, k zodpovednému prístupu k svojim blízkym, ku kolegom a k zachovaniu pokoja a rozvahy.

Od pondelka 9.3. 2020 do 23.3.2020 primátorka mesta PRIKAZUJE:

 • zrušiť všetky verejné športové, kultúrne, spoločenské akcie a podujatia (okrem vzdelávacích aktivít v školských zariadeniach), ktoré organizuje mesto alebo organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta (divadlá, koncerty, kino, výstavy…),
 • športové a iné súťaže organizovať výlučne bez prítomnosti verejnosti,
 • zabezpečiť dezinfekciu mestského úradu a priestorov mestskej polície a mestskej knižnice účinným dezinfekčným virucidným prostriedkom,
 • uzatvoriť Denné centrum seniorov, nachádzajúce sa v budove SOV, Námestie slobody 1401,
 • prijať samostatné opatrenia týkajúce sa obmedzenia styku zamestnancov mesta s verejnosťou,
 • zrušiť výlety, lyžiarske výcviky, exkurzie a školy v prírode plánované mimo územia SR organizované školskými zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • zrušiť korčuliarske a plavecké výcviky organizované v mestských objektoch (plaváreň, zimný štadión) , vrátane všetkých výcvikov určených pre školy mimo Púchova,
 • zintenzívniť hygienický filter v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • riaditeľom MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ postupovať a riadiť sa podľa usmernenia z Ministerstva školstva SR z 9.3.2020

Mesto Púchov ruší konanie nasledovných akcií:

 • Čaj pre seniorov plánovaný na deň 19.3.2020,
 • Oslavy dňa učiteľov plánované na deň 27.3.2020,
 • Stretnutia primátorky s verejnosťou v rámci otvorenej samosprávy,
 • Vítanie detí plánované na deň 25.3.2020, rodičia novonarodených detí budú písomne informovaní o novom termíne podujatia.

Od pondelka 9.3. 2020 do 23.3.2020 primátorka mesta ODPORÚČA:

 • zvážiť stretávanie členov v klubovniach seniorských organizácií a organizácií združujúcich zdravotne znevýhodnených (napr. JDS, SZZP, Liga proti reumatizmu, ANEPS …)
 • zvážiť a prehodnotiť konanie športových podujatí organizovaných športovými klubmi a športovými zväzmi,
 • organizátorom zvážiť a prehodnotiť konanie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí v meste,
 • zvážiť konanie výborov v mestských častiach (VMČ) , prípadne zrušiť už naplánované VMČ a verejnosti nezúčastňovať sa stretnutí VMČ,
 • poslancov Mestského zastupiteľstva, členov VMČ a komisií kontaktovať výlučne elektronicky alebo telefonicky,
 • zamestnancov mestského úradu kontaktovať najmä elektronicky alebo telefonicky,
 • so štátnymi orgánmi a úradmi obmedziť osobný kontakt a komunikovať najmä písomnou formou, či telefonicky,
 • platby na účet mesta vykonávať bezhotovostne, podania adresované MsÚ zasielať poštou alebo elektronicky, MsÚ navštevovať len v minimálnom rozsahu,
 • riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta zvážiť konania exkurzií a výletov i v rámci SR, sledovať zdravotný stav detí a pri podozrení na ochorenie postupovať podľa odporúčania príslušných orgánov a zabezpečiť dostatočné množstvo umývacích a dezinfekčných prostriedkov a ich efektívne používanie,
 • prevádzkovateľovi autobusovej dopravy pokračovať vo zvýšenej dezinfekcii autobusov, ktoré zabezpečujú mestskú autobusovú dopravu.
 • občanom obmedziť návštevy miest s vyššou koncentráciou ľudí, najmä kiná, divadlá, nákupné centrá a pod., zvážiť účasť na bohoslužbách,
 • prevádzkovateľom ubytovacích zariadení zvážiť ubytovávanie zahraničných hostí z postihnutých oblastí,
 • podnikateľským subjektom obmedziť obchodné kontakty s partnermi z postihnutých oblastí, vykonávať a dodržiavať preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu,
 • občanom sledovať odporúčania a nariadenia príslušných orgánov, najmä Úradu verejného zdravotníctva SR a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne alebo Považskej Bystrici,
 • občanom realizovať tzv. dobrovoľné karantény v domácom prostredí.
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.