Na Štefánikovej ulici nechcú ďalší bytový dom

0 66

Tak ako je chýbajúce nájomné bývanie pre Púchov dlhodobým problémom, tak naopak o výstavbu bytov do osobného vlastníctva v našom meste nie je núdza. Nové byty sa budujú nielen na „zelenej lúke“, ale nové bytové jednotky vznikajú aj rekonštrukciou starších budov. Príkladom sú nové byty na Námestí slobody v blízkosti rímskokatolíckeho kostola, ďalšie dva bytové domy vznikli na Royovej ulici. Objavil sa zámer na rekonštrukciu budovy bývalej Slovenskej sporiteľne, ale aj investičný zámer na bytový dom s desiatimi bytmi vo vnútrobloku Štefánikovej ulice. Obyvatelia domu č. 827 však začiatkom novembra reagovali petíciou proti výstavbe, a tak dnes je projekt ohrozený.

Zámer výstavby bytového domu aj s využitím plochy na parkovanie vo vnútrobloku bytového domu č. 827 na Štefánikovej ulici v Púchove sa objavil na komisii výstavby, životného prostredia a územného plánovania ešte v júni minulého roka. Konkrétne 20. júna 2018 si boli „miesto činu“ obzrieť členovia stavebnej komisie na svojom výjazdovom zasadnutí. Už na prvý pohľad bolo zrejmé, že síce investor bude prerábať svoj objekt a stavať teda na svojich pozemkoch, ale dostane sa do vzdialenostnej kolízie s existujúcim bytovým domom.

Stavebná komisia nakoniec po posúdení situácie vydala pre investora nasledovné stanovisko: „Komisia výstavby priamo v teréne preverila predložený návrh riešenia a vzhľadom na už jestvujúcu a realizovanú zástavbu so situovaním okien z obytných miestností je potrebné prehodnotiť rozsah zámeru a dodržať príslušné odstupové vzdialenosti v zmysle stavebného zákona. Súčasne komisia odporúča predloženú štúdiu odkonzultovať so spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Zároveň komisia odporúča investorovi doriešiť statickú dopravu vo vnútrobloku – parkovanie a prístupové komunikácie nadimenzovať pre potreby prehodnoteného investičného zámeru a zároveň zohľadniť aj nevyhovujúce podmienky jestvujúceho stavu s vymedzením priestoru pre ihrisko a zeleň.

Stavebná komisia posudzovala investičný zámer nového domu ešte na júnovom výjazdovom zasadnutí.

Investor si dané stanovisko prevzal začiatkom júla a ešte skôr, než stihol prehodnotiť svoj investičný zámer, čelil petičnej akcii obyvateľov domu č. 827 na Štefánikovej ulici, ktorí upozornili mestský úrad na negatívne dôsledky plánovanej výstavby.

Občania v petícii, ktorá bola na Mestský úrad v Púchove doručená 7. novembra 2018, upozorňujú na neprimeranú veľkosť objektu vzhľadom k nárokom na obslužnosť bytového domu, keďže okrem prístupovej komunikácie by tu muselo vzniknúť 14 parkovacích miest.

Novovybudovaná prí- stupová komunikácia znehodnotí veľkú časť zelene. Bytové spoločenstvo už niekoľkokrát žiadalo o vybudovanie parkovacích miest pre súčasných vlastníkov bytov. Statická doprava sa stane neriešiteľná, už dnes je problematické zásobovanie šiestich obchodných prevádzok, keďže to je z hlavnej cesty zakázané. Výstavbou nového bytového domu by sa znížila kvalita bývania a klesla by hodnota bytov,“ uvádza sa v petícii obyvateľov domu č. 827.

Petíciu na vybavenie prevzalo oddelenie výstavby, investícií, životného prostredia a stavebné- ho úradu. „Do doby doručenia petície neboli mestom Púchov vydané žiadne záväzné rozhodnutia, ani mestu neboli predložené prehodnotené záväzné doklady so žiadosťami o súhlas alebo akékoľvek povolenie. V žiadnom prípade sa nejedná o vydanie súhlasu a ani nie je vydané stanovisko komisie výstavby nijako inak záväzné. Investor v predmetnom vnútrobloku vlastní objekt, ktorý nie je práve vo vyhovujúcom stave, ktorý znehodnocuje životné prostredie. V zmysle zákona by mal objekt uviesť do stavu, ktorý by neohrozoval susedné nehnuteľnosti,“ uvádza v stanovisku vedúci oddelenia Miroslav Svorada.

Dňa 21. novembra 2018 bol investor oboznámený s predmetom petície a vyjadril sa, že na základe stanoviska komisie výstavby zámer prehodnocuje, no zatiaľ nemá pripravenú prehodnotenú dokumentáciu.

Predložený investičný zámer podlieha v zmysle stavebného zákona č. 50/76 Z. z. územnému a stavebnému konaniu. Ak by investor požiadal o povolenie stavby, to podlieha územnému konaniu so stanoviskom mesta a súhlasom vlastníka pozemkov, pokiaľ by zámer riešil parkovanie na mestských pozemkoch. O nakladaní s majetkom mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo, bez súhlasu ktorého nie je možné vydať povolenie, následne stavebnému konaniu a povoleniu dopravnej stavby, kde sa vlastníci susedných nehnuteľností majú právo vyjadriť. Keďže sa jedná podľa údajov z doručenej petície o 58 vlastníkov bytov a šesť podnikateľských subjektov bude povolenie riešené verejnou vyhláškou – zverejnenou na vchodoch bytového domu, v rámci ktorej budú môcť vyjadriť svoje stanovisko,“ dodáva k téme Miroslav Svorada.

Pripravil Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.