Pavol Crkoň vyzýva primátora Heneka na dokončenie voľby hlavného kontrolóra

2 22

Je tomu osem týždňov, čo sa v Malom župnom dome zišli kandidáti na uvoľnený post hlavného kontrolóra Mesta Púchov, aby sa odprezentovali pred poslaneckým zborom, ktorý mal potom jedného z nich zvoliť do funkcie, ktorá sa uvoľnila po odvolaní Miroslava Jurčiho. Práve on však pár desiatok minút pred otvorením rokovania mestského zastupiteľstva doručil na mestský úrad písomnú informáciu o tom, že podal na Krajskom súde v Trenčíne žalobu o preskúmanie zákonnosti uznesenia, ktorým bol 22. februára 2017 zbavený funkcie.

Mestský právnik Anton Školek po krátkej porade s primátorom a prednostkou, na ktorej samozrejme nemohol chýbať ani líder poslaneckého klubu „Spolu pre Púchov“ Lukáš Ranik, odporučil mestskému zastupiteľstvu voľbu prerušiť.

Podľa tejto platnej úpravy aj podľa môjho názoru nemôže prebehnúť voľba nového hlavného kontrolóra, lebo by to bolo v rozpore s § 344 Správneho súdneho poriadku a teoreticky by sa mohlo stať, že pri voľbe nového hlavného kontrolóra a prípadnom neúspechu v konaní, ktoré začalo na Krajskom súde v Trenčíne, by sme mohli mať hlavných kontrolórov dvoch,“ vyhlásil Anton Školek.

Za vysoko neodborný považuje názor Antona Školeka bývalý kandidát na post primátora Pavol Crkoň, ktorý na stránkach miestnej tlače vyslovil svoj názor k prerušeniu voľby hlavného kontrolóra.

Názor mestského právnika, že pri voľbe nového hlavného kontrolóra a prípadnom neúspechu v konaní, ktoré sa začalo na Krajskom súde v Trenčíne, by sme mohli mať hlavných kontrolórov dvoch je podľa môjho názoru vysoko neodborný. Prečo? Pretože zákon už s takouto situáciou počíta a to v ustanovení § 347 ods. 3) Správneho súdneho poriadku, podľa ktorého právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu podľa odsekov 1 a 2 zanikajú právne účinky toho uznesenia zastupiteľstva, na základe ktorého bola do funkcie hlavného kontrolóra žalovaného zvolená iná osoba. A teda mohla by nastať aj taká situácia, kedy by príslušný súd žalobu bývalého hlavného kontrolóra zamietol a novozvolený hlavný kontrolór by pokračoval celé funkčné obdobie. A v prípade, že bývalý hlavný kontrolór by bol so žalobou úspešný,  funkcia novozvoleného hlavného kontrolóra by právoplatnosťou takého rozhodnutia skončila. Stav, ktorý poslancom popísal mestský právnik, že by mesto mohlo mať a súčasne dvoch hlavných kontrolórov je podľa môjho názoru len jeho mylný výklad zákona,“ skonštatoval Pavol Crkoň.

Jeho názor rozporoval na stránkach miestnej tlače vedúci právno-organizačného oddelenia Mestského úradu v Púchove Radoslav Machan.

Ustanovenie Správneho súdneho poriadku, ktoré ako argument používa JUDr. Crkoň skutočne upravuje situáciu, ktorá môže nastať a síce, že do funkcie je napriek konaniu na súde zvolený nový hlavný kontrolór. Takáto situácia môže nastať z viacerých dôvodov a síce, že konanie na súde začne až po voľbe hlavného kontrolóra, z dôvodu, že mesto o takomto konaní nevie, pretože o tom nebolo preukázateľne oboznámené alebo z dôvodu, že by vedome porušovalo ustanovenie zákona a aj napriek tomu, že poslanci o takomto konaní na súde vedeli, by do funkcie zvolili nového hlavného kontrolóra. A posledná situácia je presne situácia, na ktorú vyzýva JUDr. Crkoň – zvoliť nového hlavného kontrolóra, ktorý by však o svoju funkciu rozhodnutím súdu mohol prísť. Má to však jeden háčik: kontrolór, ktorému by takto zanikla funkcia, by mohol mesto žalovať z dôvodu, že bol zvolený do funkcie aj keď voľba prebehnúť nemala a s veľkou pravdepodobnosťou by takýto spor vyhral a to by zároveň znamenalo záťaž pre mestský rozpočet,“ uviedol Radoslav Machan.

Zdá sa však, že Pavol Crkoň si za svojím názorom stojí a vo štvrtok 8. júna 2017 doručil do podateľne mestského úradu výzvu primátorovi Rastislavovi Henekovi, aby čo najskôr zvolal mestské zastupiteľstvo, ktoré by dokončilo voľbu hlavného kontrolóra.

Vážený pán primátor, dňa 24. apríla 2017 malo mať naše mesto zvoleného nového hlavného kontrolóra. Povinnosť zvoliť hlavného kontrolóra ukladá mestskému zastupiteľstvu zákon o obecnom zriadení. I keď voľba hlavného kontrolóra bola riadne vyhlásená, pre neodbornosť (alebo zámer?) mestského právnika a právnicky vzdelaných zamestnancov mestského úradu (mestský právnik Anton Školek, prednostka Eva Kvocerová a vedúci právno-organizačného oddelenia Radoslav Machan) a na ich odporúčanie, poslanci mestského zastupiteľstva pre- rušili voľbu hlavného kontrolóra, a to do času rozhodnutia príslušného súdu o žalobe bývalého hlavného kontrolóra, čo môže trvať mesiace až roky. Prerušením voľby hlavného kontrolóra došlo zo strany nášho mesta podľa môjho názoru k hrubému porušeniu zákona. Ako občan mesta Púchov s právnickým vzdelaním Vás touto cestou vyzývam, aby ste v čo najkratšom možnom čase zvolali mestské zastupiteľstvo, na ktorom sa uskutoční prerušená voľba nového hlavného kontrolóra podľa už skôr zverejnených podmienok a pozvaní budú uchádzači, ktorí v zákonom stanovenej lehote pre- javili záujem o funkciu hlavného kontrolóra a splnili podmienky účasti vo voľbe. Uskutočnením voľby hlavného kontrolóra bude odstránený stav nezákonnej nečinnosti mestského zastupiteľstva, ktorého povinnosťou je zvoliť hlavného kontrolóra,“ napísal vo svojej výzve primátorovi Rastislavovi Henekovi jeho volebný súper spred troch rokov Pavol Crkoň.

Pripravil Rado Varga

Diskusia: 2
  1. deKATTO hovorí

    Nemam pravnicke vzdelanie, takze si neviem vybrat z dvoch protichodnych pravnych nazorov. Ale neverim, ze nejaky zakon moze byt az tak nedokonaly, ze by mesto mohlo fungovat bez hlavneho kontrolora. Takze tento stav je preto, lebo to niekomu vyhovyuje…

    1. občan hovorí

      …tento stav je taký aký sme mali v minulosti.Výstupy z práce kontrolóra boli nulové.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.