JUDr. Pavol Crkoň: Nedajte sa opiť rožkom!

0 10

Či chceme, či nie, materiálne blaho nás zásadne ovplyvňuje v tom, aký život žijeme. Isteže, na prvom mieste je zdravie, ale popri tom je pre kvalitu života zásadný aj ekonomický, či sociálny rozmer.

Ekonomická neistota, ktorú priniesla najprv pandémia a potom zdražovanie je citeľná najmä u seniorov, pre ktorých je jediným zdrojom ich príjmu dôchodok. Po zaplatení energií, bývania, liekov a potravín im zostáva v peňaženke už len veľmi málo, niektorým vôbec nič. A špirála zdražovania je roztočená na plné obrátky, čo vyvoláva u seniorov ešte väčšiu neistotu a strach. A strach je veľmi silná emócia, ktorá negatívne ovplyvňuje nás  život.  Pre uvoľnenie tohto napätia vláda prijala už v roku 2021 zákony, ktoré sa týkajú úľav na miestnych daniach pre seniorov. Dokonca umožňujú platenie dani z nehnuteľností a platenie komunálneho odpadu seniorom úplne odpustiť. Vyžaduje to však prejav dobrej vôle  predstaviteľov miest a obcí v pomoci pre tých najzraniteľnejších. Prejavila p. Heneková a spol  takúto dobrú  vôľu voči našim seniorom? Naozaj je nám tu v Púchove tak „sveta žiť“, ako to opäť prezentovala v Púchovských médiách? Alebo jej bublina úžasného života seniorov v Púchove dostáva trhliny?

Posúďte sami. Je to len nedávno čo p. Heneková  „spievala ódy na radosť“ nad tým, aký má Púchov sociálny program. Nezabudla  pri tom spomenúť „jedinečnú“ finančnú dotáciu z rozpočtu mesta poskytovanú pre opatrovateľky, sociálny taxík, či obedy za euro pre asi 180 Púchovčanov. Pravdou je však to, že čo p. Heneková ospevuje ako jedinečné, je už  v iných samosprávach viac ako samozrejmosťou. Nezamieňajme si finančnú  dotáciu z rozpočtu mesta  pre opatrovateľky za gesto  dobrej vôle p. Henekovej! Je to povinnosť, ktorú štatutárny orgán mesta musí splniť voči svojim obyvateľom v zmysle zákona o sociálnych službách (podľa § 80 písm. e) je obec povinná poskytnúť alebo zabezpečiť sociálne služby, ktoré má v obligatórnej pôsobnosti). A sociálny taxík? Okolité samosprávy túto sociálnu službu majú spustenú už od roku 2016 (https://www.puchov.in/judr-pavol-crkon-kiez-by-kazdy-rok-bol-volebny-rok).

Sme bohaté mesto s jedným najvyšších daňových príjmov mesta na hlavu obyvateľa a napriek tomu sme pre našich seniorov urobili menej, ako „chudobnejšie samosprávy“. Posúďte sami.

Napríklad aplikovanie zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Zákon stanovuje vekovú hranicu, od ktorej môže mesto alebo obec poskytnúť zníženie dane,  či oslobodenie od platenia dane, a to na 62 rokov a to už od 1.1.2021.
V našom meste sadzbu dane z nehnuteľností znížil pre seniorov naposledy p. Michalec (od 1.1.2015 sa  pre seniorov starších ako 70 rokov znížila sadzba dane o 50%). A odvtedy nič. Žiadna ďalšia úľava na dani z nehnuteľností zo strany Henekovcov napriek tomu, že zákon to umožňoval. Veď načo aj, keď nám je tu „sveta žiť“.
Isteže by v tomto bode mohla  p. Heneková namietať, že predsa len niečo pre seniorov urobila.  Áno, oslobodila našich seniorov  od platenia dane za psa (platí to pre osoby, ktoré majú 65 a viac rokov). Aké veľkorysé to  gesto! Ale je nám tu „sveta žiť“!

Pritom v Žiari nad Hronom s počtom obyvateľov ako Púchov (v roku 2020 to bolo 17 933 obyvateľov) a ročným rozpočtom nižším ako naše mesto, majú úľavu na dani z nehnuteľností vo výške 50% už osoby staršie ako 62 rokov.

A vedeli ste, že aj v prípade platenia komunálneho odpadu  osoby nad 62 rokov už nemusia každoročne žiadať obec o odpustenie alebo zníženie dane? Vyplýva to z novely zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili a je platná a účinná od 1.1.2021. Čo to znamená? Zákon umožňuje seniorom neplatiť ani za komunálny odpad. Seniori tak môžu byť automaticky oslobodení od platenia miestnej dane bez potreby o to žiadať. Mesto to však musí schváliť.

A tak v Novej Dubnici už od 1.1.2022 znížili pre seniorov vo veku 62 rokov tento poplatok až o 25 %. Aj na Myjave. A u nás v Púchove? My platíme 0,092 EUR za osobu a kalendárny deň a naši seniori, ktorí dovŕšili 63 rokov „len“  0,0800 EUR (čo je  zhruba o 15% menej).

A dotované obedy? Nič neobvyklé v miestnych samosprávach. Dotovaný obed je benefit určený všetkým dôchodcom, či už poberateľom starobného, predčasného alebo tiež invalidného dôchodku. Výška príspevku na jeden stravný lístok závisí od rozpočtu mesta na daný rok. Či budú obedy pre penzistov drahé alebo lacné, rozhodujú poslanci mestského či obecného zastupiteľstva. V súčasnosti už vo viacerých mestách platia penzisti za kompletný obed len okolo 1 eura, pričom zľava z ceny stravného lístka zvyčajne závisí od výšky dôchodku. V Banskej Bystrici niektorí majú obed len 0,55EUR/deň (aj tu však platí, že dotácia sa vypočíta podľa príjmu penzistu).

Myslím si, že dotácia na obedy pre našich seniorov by mohla byť ešte štedrejšia. Stačilo by sa len úsporne správať aj v prípade výdavkov na akciu „Čaj pre seniorov“. V roku 2018 daňových poplatníkov za občerstvenie na túto akciu mesto zaplatilo 10 491,83 EUR (údaj z „Prehľadu pohybov analytických účtov – Reprezentačné“) . V tejto sume nie sú započítané honoráre účinkujúcich umelcov. V tomto roku sa na základe údajov z účtovníctva dokonca fakturovalo občerstvenie – Čaj pre seniorov 3 dni pred koncom roka  (doklad: FD 1181180 z 28.12.2018 v sume 672,95 EUR). Že by sa v našom meste  podával  aj „silvestrovský“ čaj?

Naši seniori namiesto pokojnej staroby zažívajú stres a strach spojený nielen s pandémiou, ale aj zo zdražovaním. Preto vyzývam p. Henekovú, aby už konečne takmer po 8 rokoch vládnutia Henekovcov,  účinne nastavila pomoc pre našich starších občanov. Vyzývam ju, aby po vzore mnohých iných samospráv  zaviedla výraznú  úľavu,  alebo úplne upustila od platenia dane  z nehnuteľností, ako aj od platenia za komunálny odpad u seniorov, ktorí dovŕšia vekovú hranicu 62 rokov, tak ako jej to umožňuje zákon. Seniori tak môžu byť automaticky oslobodení od platenia miestnej dane bez potreby o to žiadať. Nie len „tanečky, chlebíčky a čajíčky pre seniorov“, ale adresné úľavy na daniach, ktoré šetria ich peňaženky, to najviac pomôže našim seniorom.

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.