JUDr. Pavol Crkoň: Púchovčania niečo sa tu chystá!

Občania s investičnými zámermi v ich  okolí nemusia  vždy súhlasiť, ale  môžu  vyjadriť svoj názor a tým ich ovplyvniť. To je právo každého občana v tomto štáte.

Transparentné samosprávy o každom takomto zámere svojich občanov informujú a to nielen prostredníctvom ich volených zástupcov – poslancov. Dokonca otvárajú priestor pre laickú i odbornú diskusiu, lebo keď sa už proces spustí je situácia nezvratná. Pritom platí, že rôzne investičné zámery sú povoľované rôznymi spôsobmi a podľa rôznych zákonov. Práve pre tieto dôvody transparentné samosprávy s predstihom informujú o svojich investičných aktivitách a stretnutiach organizovaných  formou „on line“ či „off line“, kde jednotlivé zainteresované subjekty môžu prezentovať svoje názory na rôzne aspekty pripravovanej dohody. S cieľom zabezpečiť plnú transparentnosť, informovanosť a vytvoriť priestor pre odborný dialóg.

A ako je to u nás v Púchove? Vytvára p. Heneková dostatočný priestor na to, aby  verejnosť a dotknutí obyvatelia mali možnosť sa aktívne a efektívne zapojiť do týchto procesov? Veď posúďte sami.

Ako občan Púchova som sa len čírou náhodou dozvedel, že predstavenstvo  SPP schválilo zámer SPP vybudovať spoločne s mestom Púchov pilotný program vykurovania CZT pomocou vodíka. Na základe tejto informácie som si prešiel všetky doterajšie výstupy zo všetkých mestských zastupiteľstiev. Ani len zmienka o tak vážnom investičnom zámere akým energetika nášho mesta bezpochyby je. Ani len zmienka o tom, kto má mandát rokovať v mene mesta (teda nás všetkých občanov) so zástupcami  SPP v tak zásadnej veci. A čo informovanosť prostredníctvom našich médií? V tých sa publikuje všetko možné, informácie každého druhu a chuti, ale tie zásadné by ste tam hľadali márne.

Z toho mi vyplýva, že je tu záujem na tom, aby sme my občania boli opäť postavení pred hotovú vec. Ďalej mi z toho vyplýva to, že filozofia vedenia nášho mesta vo vzťahu k nám občanom je stále rovnaká, taká čisto Henekovská:  Ber alebo neber! Ale hlavne sa nepýtaj. Názor občanov nás až do volieb nezaujíma.

Ale my, občania Púchova máme  nielen povinnosti, ale aj svoje  práva! Máme právo  vedieť  v akej fáze sa tento projekt nachádza a aké sú časové rámce jeho realizácie. Máme právo na poskytnutie konkrétnych informácií zo strany vedenia mesta o výhodách, ktoré má táto dohoda priniesť nám občanom,  máme právo byť informovaní o prípadných problémoch a prekážkach, ktoré sa môžu vyskytnúť pri realizácii tohto energetického projektu. My Púchovčania máme právo  poznať očakávania mesta od uzatvorenia tejto dohody s  SPP.  A keďže každé vyvážené partnerstvo je o vzájomných právach a povinnostiach, aj otázka aké povinnosti vyplývajú z tejto dohody pre naše mesto je namieste.

Preto vyzývam p. Henekovú, aby upustila od neférového konania „o nás bez nás“ a otvorila transparentný priestor pre diskusiu pre všetky zainteresované strany. Verejná diskusia je pre realizáciu tak zásadného  investičného zámeru nevyhnutná.

Mohlo by Vás zaujímať Podobné novinky

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...