Prokuratúra dala za pravdu JUDr. Crkoňovi

2 40

Už štyri mesiace je Púchov bez hlavného kontrolóra. Po tom, čo poslanecký zbor z funkcie odvolal Miroslava Jurčiho, síce poslanci v zákonnom termíne schválili vyhlásenie voľby nového hlavného kontrolóra, ale tá bola na odporúčanie mestského právnika Antona Školeka pozastavená dňa 24. apríla 2017. Kandidáti na uvoľnenú funkciu vtedy prišli na rokovanie mestského zastupiteľstva zbytočne, keďže poslanci schválili uznesenie o prerušení voľby na neurčito. Dôvodom bola žaloba Miroslava Jurčiho, ktorou napadol uznesenie o svojom odvolaní z funkcie. V nasledujúcich dvoch mesiacoch bývalý kandidát na post primátora Pavol Crkoň viackrát verejne vyzýval primátora Rastislava Heneka, aby zabezpečil pokračovanie voľby a prezentoval svoj právny názor, diametrálne odlišný od názoru Antona Školeka. Toho nepresvedčilo ani stanovisko ministerstva vnútra či organizácie Transparency International Slovensko. Najnovšie sa do celého procesu zainteresovala Krajská prokuratúra v Trenčíne, ktorá voči uzneseniu mestského zastupiteľstva o prerušení voľby hlavného kontrolóra podala protest.

V minulom vydaní Púchovských listov sme vám priniesli článok Pavla Crkoňa, v ktorom oboznámil verejnosť so stanoviskami ministerstva vnútra a Transparency International Slovensko. Riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Monika Filipová odporučila vo voľbe pokračovať a hlavného kontrolóra zvoliť.

Zákon o obecnom zriadení neustanovuje možnosť prerušiť voľbu hlavného kontrolóra, preto v prípade, ak bola voľba vyhlásená, mala sa riadne vykonať podľa ustanovení zákona o obecnom zriadení,“ píše sa v stanovisku ministerstva vnútra.

Voľba mala pokračovať aj podľa právnika z Transparency International Slovensko Pavla Nechalu. Nezvolenie nového hlavného kontrolóra je podľa neho nezákonné, pretože nie je zabezpečená kontrola. Ide podľa neho o nezákonnú nečinnosť zo strany predstaviteľov mesta Púchov.

Podľa očakávania sa na túto tému hovorilo aj na stredajšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Nie však hneď v úvode, keď bola naplánovaná kontrola uznesení, ktorú obvykle vykonáva hlavný kontrolór, ale až takmer v závere rokovania, kedy sa poslanec Miroslav Kubičár opýtal mestského právnika Antona Školeka, či pod vplyvom nových prezentovaných skutočností aj naďalej trvá na svojom pôvodnom názore.

Nemení sa nič. Ja zdieľam názor pána Machana, ktorý bol uverejnený v Púchovských novinách. Trvám na tom, že sme na zastupiteľstve postupovali správne a v súlade s paragrafom 344 Správneho súdneho poriadku, kde sa uvádza, že po začatí konania nemôže zastupiteľstvo prijať také uznesenie, ktoré by zmarilo účel konania pred správnym súdom. Vzhľadom na to, že pán Jurči nám doručil na mestský úrad žalobu, bolo našou povinnosťou touto žalobou sa zaoberať a výsledkom bolo to, že sme prerušili voľbu hlavného kontrolóra,“ skonštatoval Anton Školek. Ten ďalej vysvetlil, aký je rozdiel medzi jeho postojom a postojom Pavla Crkoňa.

Anton Školek a Pavol Crkoň: dvaja právnici, ktorí majú na prerušenú voľbu hlavného kontrolóra v Púchove diametrálne odlišné názory.

Ja svoj postoj opieram o moju zodpovednosť voči vám, lebo som zmluvný partner mesta. JUDr. Crkoň sa vyjadruje z pohodlia svojho gauča obývačky a našiel si proste iné ustanovenie v zákone. On to opiera o paragraf 347, v ktorom sa hovorí, že ak súd raz nejakým spôsobom rozhodne napr. v prospech Jurčiho, tak ten novozvolený hlavný kontrolór končí vo funkcii. V dôvodovej správe k zákonu o správnom súdnom poriadku, ktorú vydali sudcovia NS SR, sa hovorí, že ak bola pred rozhodnutím správneho súdu zvolená už iná osoba do funkcie hlavného kontrolóra, právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu zanikajú právne účinky uznesenia zastupiteľstva o zvolení inej osoby do tejto funkcie. To korešponduje s tým, čo hovorí JUDr. Crkoň. Ale je tu ešte jedna veta. Procesno-právna úprava Správneho súdneho poriadku však nemôže vyriešiť dôsledky stretu funkcií. A to mám ja na mysli. Ak by sme zvolili nového kontrolóra, tak nastane stret funkcií a osoba, ktorá bola vami právoplatne zvolená, si môže uplatňovať škodu. Lebo po prvé skončil u predchádzajúceho zamestnávateľa, má pracovnú zmluvu za nejakých finančných podmienok a z takejto duplicity hlavných kontrolórov by hrozila podľa mňa značná finančná ujma. Takže ten môj prístup sa opiera aj o niečo viac ako prístup JUDr. Crkoňa, lebo ja mám na mysli aj tú prípadnú náhradu, ktorú by sme museli novému hlavnému kontrolórovi nahradiť,“ vysvetlil Anton Školek.

Ten spochybňuje právne názory JUDr. Crkoňa, keďže podľa jeho slov výklady zákonov môžu na Slovensku poskytovať len sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky: „JUDr. Crkoň síce hovorí o výklade zákona ministerstvom vnútra, ale to poskytol tiež len nejaký úradník. Nikto z nás nevie, aké otázky a akým spôsobom sa na túto problematiku JUDr. Crkoň týchto inštitúcií pýtal. Ale nech by sa pýtal hocijako, oni neposkytujú výklad k týmto právnym úpravám, výklad môže poskytnúť neskôr, keď nastanú takéto spory, len Najvyšší súd SR.

Na otázku poslanca Petra Bílika, či sa zoznámil s vyjadrením ministerstva vnútra, ktoré poslancom pred začiatkom rokovania rozdal ich kolega Rudolf Marman, Anton Školek odpovedal: „Ja som zmluvný právnik mesta a tohto divadla, ktoré sa tu deje, sa nechcem zúčastňovať, lebo nie som herec. Nečítal som to, nedostal som to, ja som pragmaticky vysvetlil právnu úpravu, jej výklad. Stále tvrdím, že hoci sme vtedy v apríli mali krátky čas na rozhodnutie, som pyšný na to, že ten kolektív, ktorý tam bol, sa k celej veci postavil tak ako sa postavil a poslanci to schválili. Takto to vidím ja a je to odkonzultované so sudcami Najvyššieho súdu SR, ktorí sú jediní oprávnení vykladať zákony. Nie ministerstvo vnútra, lebo aj tam je len nejaký úradník, ktorého o pol roka niekto vymení a nikto ani nebude vedieť, kto to bol. Ministerstvo tvrdí, že zákon o obecnom zriadení nepovoľuje prerušiť rokovanie o voľbe. Ale predsa v slovenskom právnom poriadku platí zásada, že čo nie je zakázané, je povolené. Ak zákon nezakazuje, aby sme voľbu pre- rušili, tak sme ju úplne legitímne prerušili, lebo zákonodarca nám to nezakazuje.

Svoj krátky názor pred poslancami vyslovil aj vedúci právno-organizačného oddelenia Mestské- ho úradu v Púchove Radoslav Machan: „Ja by som chcel len podotknúť, že JUDr. Crkoň posiela výzvy opakovane, aj na úrad nám nejaké došli, ale keď sa porozhliadnem po tejto miestnosti, tak ho tu nevidím. Tak teraz neviem, či si stojí za svojimi právnymi názormi alebo či sa ich bojí odprezentovať na verejnosti, prípadne neverí v ich silu. Písal som mu e-mail, že ma mrzí, že to skĺzava do roviny osobných invektív, lebo je to vážna téma a napísal som mu, že pevne verím, že príde na zastupiteľstvo a že sa nám podarí vrátiť túto diskusiu do vecnej roviny.

Kým Anton Školek s Radoslavom Machanom obhajovali svoje doterajšie stanoviská k prerušenej voľbe hlavného kontrolóra a primátor Rastislav Henek – ako v kritických situáciach býva uňho zvykom – mlčal, na mestský úrad bola v tej chvíli doručená poštová zásielka z Trenčína. Krajská prokuratúra v Trenčíne poslala Mestu Púchov protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva č. 36/2017 zo dňa 24. apríla 2017, ktorým schválilo prerušenie voľby hlavného kontrolóra mesta. Napadnuté uznesenie nie je podľa krajskej prokurátorky Márie Martákovej v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 3 písm. e), § 11 ods. 4 písm. j) a § 18a ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a preto navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo protestom napadnuté uznesenie zrušilo.

Už tým, že zákonodarca zahrnul medzi základné úlohy obce pri výkone samosprávy utvorenie účinného systému kontroly a vytvorenie vhodných podmienok na jeho nezávislý výkon, svedčí o jeho dôležitosti. Táto povinnosť vyplýva zo zákona pre všetky obce a mestá,“ píše sa v proteste prokurátora.

Aj podľa vyjadrenia Mesta Púchov zo dňa 26. mája 2017 úlohy hlavného kontrolóra Mesta Púchov v súčasnosti nevykonáva žiadna osoba vzhľadom k tomu, že hlavný kontrolór nebol zvolený a útvar hlavného kontrolóra nebol v Meste Púchov historicky zriadený. Pri plnení úloh mesta na úseku kontroly je hlavný kontrolór nezastupiteľný. Konštatujem, že za daného stavu je od 22. februára 2017 s vedomím poslancov mestského zastupiteľstva kontrolný systém mesta, ktorý je mesto povinné zo zákona využívať, na bližšie neurčenú dobu znefunkčnený,“ skonštatovala vo svojom proteste krajská prokurátorka Mária Martáková.

Podľa jej stanoviska uvedený stav nemožno ospravedlniť čakaním na rozhodnutie príslušného súdu z dôvodu podania žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia mestského zastupiteľstva o odvolaní hlavného kontrolóra z funkcie. Krajská prokurátorka sa vo svojom proteste dotkla aj ustanovení Správneho súdneho poriadku, ktoré považuje Anton Školek za prioritné.

Z ustanovení Správneho súdneho poriadku vyplýva, že uznesenie, ktorým mestské zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, nie je spôsobilé zmariť konanie pred súdom. Je mi známa aj dôvodová správa k § 344 Správneho poriadku, podľa ktorej by žalovaný do rozhodnutia správneho súdu nemal vyhlásiť a uskutočniť nové voľby hlavného kontrolóra. Formulácia „by nemal“ nemá vplyv na zákonnosť uznesenia o vyhlásení a uskutočnení nových volieb hlavného kontrolóra. Dôvodová správa k zákonu nie je sama o sebe prameňom práva a jej obsah netvorí zákonnú prekážku pre uskutočnenie novej voľby hlavného kontrolóra. Zákon alternatívne neupravuje postup mestského zastupiteľstva pri voľbe nového kontrolóra v závislosti od toho, či bola alebo nebola podaná žaloba,“ dodáva vo svojom proteste krajská prokurátorka Mária Martáková.

Na ťahu je teda púchovská radnica a predovšetkým primátor Rastislav Henek. Podľa zákona o prokuratúre je orgán územnej samosprávy povinný rozhodnúť o proteste prokurátora do 60 dní od jeho doručenia. Do konca augusta by teda mal Rastislav Henek zvolať pôvodne neplánované rokovanie mestského zastupiteľstva, na ktorom by poslanci rozhodli, či protestu vyhovejú alebo nie. Tí ani 48 hodín od doručenia protestu o tejto udalosti neboli informovaní, a tak sa opäť raz do úlohy „informátora“ dostal Pavol Crkoň, ktorý všetkým púchovským poslancom v piatok podvečer spomínaný protest e-mailovou poštou rozoslal a pridal aj sprievodný komentár.

Aj primátorovi Henekovi som poslal oficiálnu výzvu, aby sa zasadil o zvolenie hlavného kontrolóra. Žiaľ, primátor Henek nevyužil svoju historickú šancu, aby sa ukázal ako odborne zdatný a rozhodný primátor. Zotrval na svojom detinskom prístupe k dôležitým veciam a problém neriešil. Veď sa vyrieši sám… Ale nie v tomto prípade. Opätovne vás vyzývam, poslanci mestského zastupiteľstva, lebo už je tu stav päť minút po dvanástej, chopte sa iniciatívy a ukážte podľa môjho názoru neschopnému vedeniu mesta, že aj bez ich súhlasu viete nastoliť stav zákonnosti. Krajská prokuratúra Trenčín konštatovala, že s vašim vedomím ako poslancov mestského zastupiteľstva je kontrolný systém mesta znefunkčnený. Nikde v proteste prokurátora sa nepíše o mestskom právnikovi, ani o primátorovi, zodpovednosť nesiete vy poslanci. Preto v čo najkratšom čase požiadajte o zvolanie zasadnutia mestského zastupiteľstva, na ktorom sa uskutoční prerušená voľba nového hlavného kontrolóra podľa už skôr zverejnených podmienok a pozvaní budú uchádzači, ktorí v zákonom stanovenej lehote prejavili záujem o funkciu hlavného kontrolóra a splnili podmienky účasti vo voľbe,“ vyzval púchovských poslancov k aktivite Pavol Crkoň.

Vyzerá to tak, že podobne ako vlani bude leto na púchovskej politickej scéne poriadne horúce. Pred rokom počas prázdnin rezonovala na verejnosti likvidácia redakcie Púchovskej televízie a následné presunutie televíznej výroby do Považskej Bystrice, tentoraz ide ešte o vážnejšiu vec, do ktorej prehovoril už aj prokurátor.

Diskusia: 2
  1. Marek hovorí

    čo sme si zvolili, to máme …

  2. Len ja hovorí

    Hlavne že je to transparentné! Ľudia z msz a vedenia mesta idú kandidovať do vúc a ich zaujíma robiť iba kampaň a ukazovať sa pred akože voličmi. To že to napadol aj prokurátor o niečom svedčí a že mesto je bez kontrolóra len nasvedčuje tomu že všetko pri rozdelení plnej špajze nieje s kostolným poriadkom. Vyhovuje to mestu lebo sa ondricka s technikou a ľuďmi nabali na mestských zákazkách,tak isto aj taraba na reklamách,niekto na kvetináčoch a niekto na radiátoroch. Zaujímalo by ma prečo ten náš akože mučeník zasran je stále ticho?

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.