Všetky štyri púchovské školy budú môcť mať nových asistentov učiteľa a špeciálnych pedagógov

0 65

V novom roku 2018 by mali byť v zborovniach štyroch mestských základných škôl v Púchove o niečo živšie. Všetky štyri totiž uspeli so svojim projektmi v rámci eurofondovej výzvy „V základnej škole úspešnejší“ a najbližšie tri roky tak môžu využívať služby nových špeciálnych pedagógov, školských psychológov a asistentov učiteľa. 95 percent nákladov je krytých nenávratným finančným príspevkov z európskeho sociálneho fondu, zvyšných 5 percent pokrýva púchovská samospráva ako zriaďovateľ základných škôl.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyčlenilo na podporu projektov zvyšujúcich inkluzívnosť vzdelávania v základných školách sumu 50 miliónov eur. Tie sa mohli v priebehu vlaňajška uchádzať o nenávratný finančný príspevok na túto oblasť v rámci výzvy „V základnej škole úspešnejší“ financovanej z Operačného programu Ľudské zdroje (prioritná os Vzdelávanie).

Základné školy môžu tieto finančné prostriedky využiť na vytvorenie pracovných miest pre asistentov učiteľa, pedagogických asistentov či inkluzívny tím (špeciálny pedagóg, školský psychológ, sociálny pedagóg). Títo špecialisti môžu pomôcť pri aktivitách prispievajúcich k vyrovnávaniu znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese či zlepšeniu školskej úspešnosti žiakov základných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Výzva bola otvorená až do vyčerpania alokovanej čiastky, pričom prvé hodnotiace kolo sa uzatváralo 22. marca 2017 a druhé o dva mesiace neskôr. Pôvodne sa do výzvy prihlásili dve školy z Púchova – ZŠ Gorazdova sa uchádzala o nenávratný finančný príspevok vo výške 245 tisíc eur na 5 asistentov, jedného školského psychológa a jedného sociálneho pedagóga.

O niečo menej pracovných miest plánovala vytvoriť ZŠ J. A. Komenského, ktorá sa uchádzala o sumu 200 000 eur na štyroch asistentov, jedného školského psychológa a špeciálneho pedagóga s polovičným úväzkom. Následne sa však do výzvy zapojili aj zvyšné dve púchovské školy – ZŠ Mládežnícka sa uchádzala o príspevok 252 tisíc eur, ktorý by pokrýval 7 pracovných miest (5 asistentov, 1 školský psychológ a 1 sociálny pedagóg) a ZŠ s MŠ Slovanská požiadala o najnižší príspevok vo výške 114 120 eur na vykrytie miezd dvoch asistentov učiteľa a jedného špeciálneho pedagóga.

Mestské zastupiteľstvo muselo najprv rozhodnúť o finančnej spoluúčasti vo výške 5 percent opráv- nených výdavkov na celé trojročné obdobie realizácie projektu. Stalo sa tak jednomyseľným hlasovaním ešte vo februári minulého roka, a tak všetky štyri projekty mohli byť posunuté do boja o časť z 50-miliónového koláča. Prvé hodnotiace kolo na púchovskej radnici síce premeškali, ale v priebehu apríla boli žiadosti o nenávratný finančný príspevok s projektmi doručené na ministerstvo školstva a ostávalo už len čakať. Čakalo sa do septembra – všetky štyri žiadosti boli schválené a finančné príspevky odklepnuté.

Cieľom aktivity zameranej na činnosť asistentov učiteľa bude utváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu a zlepšenie školských výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potreba- mi, ktoré sa budú na konci projektu overovať pomocou výsledkov žiakov, klasifikáciou žiakov. Žiaci sa budú klasicky hodnotiť známkovaním, uvedené činnosti budú zároveň aj výstupom aktivity.

Asistenti učiteľa budú priamou činnosťou pomáhať žiakom: názorným príkladom, kompenzačnými pomôckami, orientáciou na mape, sledovaním správnosti postupu riešenia pri samostatných prácach a pod. Zároveň budú nápomocní učiteľovi pri tvorbe a zostavovaní zjednodušených zadaní na riešenie, zostavovanie kontrolných prác do podoby testu, pomoc pri tvorbe alternatívnych materiálov určených na overovanie vedomostí, diktovanie diktátov mimo ostatných žiakov.

Na ZŠ Gorazdova i ZŠ Mládežnícka by mal v rámci projektu pribudnúť aj školský psychológ. Školský psychológ bude poskytovať odborné psychologicko – edukačné služby žiakom, rodičom, pedagógom a ďalším pedagogickým zamestnancom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia využitím moderných foriem a metód identifikačno-diagnostickej, konzultačno-poradenskej, nápravnokorektívnej a preventívnej práce.

Psychologické služby bude poskytovať individuálne, skupinovo i hromadne, priamo, v bezprostrednom styku so žiakom alebo sprostredkovane prostredníctvom pedagógov, výchovných poradcov, rodičov, vychovávateľov. Všetky štyri základné školy použijú finančný príspevok na úhradu nákladov spojenú s činnosťou špeciálneho pedagóga.

Ako prví odštartovali projekt na ZŠ J. A. Komenského. U riaditeľky Miroslavy Lapšovej sme zisťovali, či sa im už podarilo personálne zabezpečiť celý projekt. „Realizácia projektu začala na našej škole ešte v decembri prijatím štyroch asistentov do pracovného pomeru. Dvaja z nich u nás nepracovali, dvaja áno – jedna ako vychovávateľka na polovičný úväzok a druhá ako asistent učiteľa v minulom školskom roku. Okrem toho máme na pozícii „asistent učiteľa“ zamestnaných ešte dvoch mužov v rámci spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny cez projekt „Šanca pre mladých“. Podľa projektu máme ešte prijať jedného človeka na pozíciu „špeciálny pedagóg“, pričom toto miesto plánujem obsadiť od 1. februára 2018,“ popísala nás personálne detaily projektu riaditeľka ZŠ J. A. Komenského Miroslava Lapšová.

Podľa jej slov bude pre 31 integrovaných detí pracovať dovedna 7 asistentov učiteľov a dvaja špeciálni pedagógovia, keďže jedného už dnes škola financuje z vlastných zdrojov.

Rado Varga

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.