Župné stredné školy otvárajú dvere dokorán pre svojich budúcich potenciálnych študentov

0 76

Pre rodičov a žiakov deviatych ročníkov základných škôl nastáva obdobie výberu strednej školy a prípadného budúceho povolania. Trenčiansky samosprávny kraj prináša všetky dôležité informácie súvisiace s presunom dieťaťa na stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti župy.

Po ukončení deviateho ročníka má dieťa na výber štúdium na gymnáziu alebo na niektorej zo stredných odborných škôl. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) je zriaďovateľom 11 gymnázií a 28 stredných odborných škôl, medzi ktoré patria obchodné akadémie, stredné priemyselné školy, stredné odborné školy, stredná umelecká škola či stredné zdravotnícke školy.

Pri rozhodovaní o výbere strednej školy môže zavážiť aj to, že 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK je zapojených do systému duálneho vzdelávania, ktorý spája vyučovanie teórie na škole s praxou u zamestnávateľa. Preto sa aj Trenčiansky samosprávny kraj snaží žiakov základných škôl viesť k tomu, aby si v budúcnosti vyberali také stredné odborné školy, po ktorých absolvovaní majú väčšiu šancu uplatnenia na trhu práce.

Prihlášku možno podávať do 10. apríla

Podať prihlášku na štúdium na strednej škole pre školský rok 2018/2019 si môžu žiaci priamo na riaditeľstve základnej školy, ktorú navštevujú. Pre študijné a učebné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, bol termín podania prihlášky do 20. februára 2018. Pre ostatné odbory je určený termín do 10. apríla 2018. Prihlášku možno podať na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania tej istej školy. Dôležité je uviesť na prihláške termín prijímacej skúšky,“ uviedla vedúca Odboru školstva na Úrade TSK Daniela Hilčíková.

Správne vyplnená prihláška by mala obsahovať meno a priezvisko žiaka, rodné číslo, vyučovací jazyk, štátne občianstvo, potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka a výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka dosiahnuté na ZŠ. Taktiež je dôležité uviesť meno a priezvisko, adresu a telefónny kontakt rodičov prípadne iných zákonných zástupcov. Žiak, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%, bude prijatý na školu bez prijímacej skúšky. Nevzťahuje sa to však na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, priblížila Hilčíková.

Talentové prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnia v termíne od 25. marca do 15. apríla 2018. Prvé kolo prijímacích skúšok je naplánované na 14. mája 2018 a 17. mája 2018, druhé kolo sa bude konať 19. júna 2018 v prípade, ak žiaka neprijmú v prvom kole.

Trenčianska župa pomôže žiakom základných škôl a ich rodičom pri rozhodovaní o svojej budúcnosti

Trenčiansky samosprávny kraj v rámci projektu Hrdina remesla nadviazal spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Trenčíne, s ktorým kraj plánuje spolupracovať hlavne pri oslovovaní žiakov základných škôl a ich rodičov. Snahou bude pomôcť im pri správnom smerovaní žiaka a pri výbere jeho ďalšej vzdelávacej cesty.

V spolupráci s CPPPaP Trenčín zorganizujeme 3 pracovné stretnutia pre riaditeľov a výchovných poradcov základných škôl v regiónoch Považská Bystrica, Trenčín a Prievidza. Na týchto stretnutiach im poskytneme informácie o rozvoji stredného odborného školstva v Trenčianskom kraji, o potrebách trhu práce v regióne a o systéme duálneho vzdelávania, priblížila vedúca Oddelenia školstva, mládeže a športu na Úrade TSK Eva Žernovičová.

Na jednotlivých stretnutiach riaditelia ZŠ a ich výchovní poradcovia ďalej dostanú informácie o možnostiach spolupráce medzi ZŠ a SŠ a o súčasnom stave kariérového poradenstva v Trenčianskom kraji. Na záver pracovného stretnutia budú predstavené školy a zamestnávatelia zapojení do systému duálneho vzdelávania.

Školy pozývajú na DOD

Viac o stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja sa rodičia a žiaci môžu dozvedieť priamo počas dní otvorených dverí, ktoré sa na jednotlivých školách budú konať až do konca mája. Spoločne si môžu na vlastné oči prezrieť priestory školy, jej technické vybavenie alebo sa o štúdiu na danej škole porozprávať s učiteľmi či študentmi. Pripravené bývajú i rôzne sprievodné aktivity, ktoré návštevníkom priblížia, ako vyzerá štúdium na konkrétnej strednej škole.

Dátumy dní otvorených dverí stredných škôl v Trenčianskom kraji:

Koniec februára – Gymnázium M. R. Štefánika Nové Mesto nad Váhom

1. marec 2018 – Gymnázium J. Jesenského Bánovce nad Bebravou

2. marec 2018 – Spojená škola Nováky

6. marec 2018 – Gymnázium Púchov

10. marec 2018 – Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza

25. máj 2018 – Stredná umelecká škola Trenčín

Zdroj TSK
Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.