JUDr. Pavol Crkoň: 100 miliónov EUR je veľa alebo málo?

0 6

To je suma peňazí, ktorú mali Henekovci v rozpočte za roky 2015 až 2020.  V zákone o obecnom zriadení, ktorý sa týka miest a obcí je uvedené: „Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov“. O základných otázkach života obce (mesta) rozhoduje v zmysle tohto zákona obecné (mestské) zastupiteľstvo a starosta (primátor). Sú to rovnocenné orgány, to znamená, že mestské zastupiteľstvo a primátor sú postavené na rovnakú úroveň.  

Mestské zastupiteľstvo v Púchove malo spolu s Henekovcami za 6 rokov  na všestranný rozvoj mesta a uspokojovanie potrieb Púchovčanov k dispozícii  neuveriteľných 109  970 940 EUR! (zdroj: Záverečný účet mesta Púchov, rozpočtové príjmy za roky 2015-2020). Z tejto sumy minuli  na investičné akcie 7 428 939 EUR (zdroj: Záverečný účet mesta Púchov, kapitálové výdavky za roky 2015-2020).
Je to veľa alebo málo na kapitálové výdavky, ktorými sú najmä rozpočtové výdavky na obstaranie a zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku mesta? Zo sumy  rozpočtu 109 970 940  EUR to síce tvorí len  6,75 % , ale v absolútnom vyjadrení je 7 a pol  milióna EUR aj tak dosť peňazí na to, aby to v našom meste bolo „citeľne vidieť“. A čo všetko by za túto sumu mohlo byť v meste viac vybudované, zveľadené, či obstarané nechám na úvahu čitateľa. Ja si myslím, že už dávno v našom meste mohli byť komplexne zmodernizované budovy základných škôl, či odkúpený starý Dom kultúry do vlastníctva mesta.

Do sumy kapitálových výdavkov nie je pripočítaná suma, ktorú mesto investovalo do opráv a údržby. A zatiaľ čo príjmová zložka rozpočtu v časti daňové príjmy mesta sa plnila v priemere na 102 %, investičné akcie dokázalo mesto zrealizovať len na úrovni 55 % (plán investičných akcií resp. kapitálových výdavkov na ich uskutočnenie za obdobie 6 rokov bol schválený vo výške  13 394 457 EUR). Pravdou je, že napriek stúpajúcemu trendu príjmovej časti rozpočtu za Henekovcov sa plán kapitálových výdavkov v sledovanom období ani v jednom roku nenaplnil na 100%.
A ak Henek v roku 2015 hospodáril „len“ s 14 miliónmi EUR, tak Heneková mala v rozpočte  v roku 2020 k dispozícii už 20 miliónov EUR.  A napriek tejto dobrej realite  a  pri takto naplnených príjmoch  Heneková  iba „fňukala a fňukala“ ako sa nedá urobiť to, či ono. Preto je namieste otázka čo bude robiť Heneková v prichádzajúcej kríze? Viac sĺz, citátov a fňukania? To nás veru nespasí.

Treba si uvedomiť, že svet, ktorý sme doteraz poznali je nenávratne preč. V Púchove sa tak stalo a deje nielen v dôsledku pandémie, či utečeneckej tragédie, ale aj z dôvodu neschopnosti Henekovcov múdro spravovať plný mešec peňazí, ako  aj z ich  neschopnosti napĺnať ich vlastné plány. To nie sú domnienky, ale fakty. Veď to nízke percento plnenia nimi nastaveného plánu investičných akcií hovorí za všetko.

A v  čom boli stopercentní? V radovánkach. Tie si Henekovci nikdy neodopreli. Ani počas pandémie. Dokonca na ne  dokázali minúť aj počas COVID-19 rovnako veľa, ako v rokoch pred pandémiou, čo dokazuje aj výška súm na  reprezentačné výdaje mesta, či kultúru v období, kedy COVID-19 bol objektívnou príčinou zrušenia mnohých kultúrnych a iných spoločenských podujatí. V tomto  smere „išli“ Henekovci na „plný plyn“.

No zatiaľ čo Henekovci spali na vavrínoch a mali lukulské hody aj počas COVID-19, mnohé mestá a obce, či samosprávy všeobecne, začali prijímať prvé reštrikčné opatrenia rôzneho charakteru za účelom šetrenia a vytvorenie podmienok pre budúci rast. Nie útlm, ale rast. A tak prijali včas smart riešenia a krízové opatrenia, aby úspešne zvládli nielen COVID-19, ale aj s tým prichádzajúce krízové obdobie. V prvom rade išlo najmä o prevenciu pred možnými ekonomickými dopadmi a následkami koronakrízy. Téma možných ekonomických dopadov je však aktuálna aj v tomto čase, kedy sa naša krajina nachádza v blízkosti vojnového konfliktu.

Preto sa pýtam je toto vedenie mesta dostatočne kompetentné na krízové obdobie, ktorému sa nevyhneme? Vedenie, ktoré počas obdobia relatívnej hojnosti nedokázalo naplniť vlastné predsavzatia? Vedenie, ktoré za 6 rokov  dokázalo doslova „prejesť 100 miliónov EUR“? Vedenie, ktoré podcenilo prípravu a nekoncepčne nastavilo podmienky zmluvy s dodávateľom energií,  čo nám v tejto zložitej situácii narobí  „veľa vrások na tvári“?

P. Heneková a mestskí poslanci, nie „fňukanie bez konca“, ale odpovede ako zvládneme v našom meste nielen energetickú krízu – to je to, čo od vás my Púchovčania  právom očakávame!

Pridať odpoveď

Váš email nebude zverejnený...

Odoslaním Vášho príspevku súhlasíte s Pravidlami diskusie.